Organizacija / ustrojstvo UFFBiH-a

UFFBiH ima pet regionalnih poslovnica / podružnica, definisanih regionalnom zastupljenoš?u samih ?lanova. Svaka regionalna poslovnica / podružnica UFFBiH-a, broji 20%, od ukupnog broja redovnih ?lanova UFFBiH-a. Regionalna zastupljenost ?lanova UFFBiH-a na podru?ju Federacije BiH, uslovljava postojanje same potrebe za organiziranjem regionalne poslovnice / podružnice. Ovakvim pristupom organizaciji / ustrojstvu UFFBiH-a, je osigurano da osobe odgovorne za rad poslovnica / podružnica mogu kvalitetno i pravovremeno odgovoriti na potrebe ?lanova za koje su odgovorni.

Regionalne poslovnice/podružnice UFFBiH-a:

Poslovnica / podružnica Sarajevo - Goražde

Poslovnica / podružnica Zenica - srednja Bosna

Poslovnica / podružnica Hercegovina

Poslovnica / podružnica Tuzla

Poslovnica / podružnica Biha?