Udruženje/Udruga za fizioterapiju FBiH

Ćamila Avdića 31, 71 000 Sarajevo


Physiotherapy Association of Federation of Bosnia/Herzegovina

Association de physiotherapie de la Federation de Bosnie-Herzegovine

Udruženje/Udruga za fizioterapiju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu UFFBiH) je strukovna, nevladina organizacija namijenjena svim direktnim pružaocima usluga fizioterapije na području Federacije Bosne i Hercegovine.


Broj: 04-05-2-1155/09 – Federalno ministarstvo pravde (30.06.2009.)

IDN BROJ: 4201481280001

Račun: 1610000081420065 – Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Adresa: Ćamila Avdića 31

71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0) 66 90 92 18

e-mail: uffbih@hotmail.com

  • Mirjana Dujmović, predsjednica; +387 (0) 66 90 92 18
  • Elvir Bijedić, predsjednik Skupštine: +387 (0) 61 168 298
  • Dženita Pinjo, predsjednica Odbora za obrazovanje i usavršavanje: +387 (0) 61 816 844
  • Katarina Rašo Schreilechner, sekretar: +387 (0) 66 712 006
  • Damir Operhal, blagajnik; +387 (0) 61 34 91 38

Od završetka rata u BiH kolege sa područja Federacije BiH su u nekoliko navrata pokušale formirati strukovnu organizaciju koja bi se po samoj svojoj definiciji borila za unaprjeđenje i promociju naše struke kao i za prava koja kolege, pružaoci usluga fizioterapije svih stepena obrazovanja treba da ostvare, a u zavisnosti o stepenu obrazovanja u struci i opisu radnoga mjesta na kojem su raspoređeni.

Ti pokušaji su vremenom postali samo tihim šapatom, jer nije postojao dovoljan stepen svijesti samih kolega o potrebi za jedinstvom u struci, kao i zbog nerazumijevanja ili nezainteresiranosti onih struktura lokalne samouprave, koji su takve pokušaje trebali pomoći.

Dana 07.02.2009. godine, činom osnivačke skupštine UFFBiH-a, održane u Sarajevu, fizioterapija je u Federaciji BiH napokon prepoznala potrebu formiranja strukovne organizacije koja će imati za cilj opće dobrostanje svih kolega sa područja Federacije BiH, kao i aktiviranje mehanizama koji će rezultirati unaprjeđenjem i promocijom naše struke u FBiH i šire.

UFFBiH je nastao kao direktan odgovor kolega iz FBiH na količinu i prirodu problema kojima je izložen svaki pojedinačni kolega i sama struka u cijelosti. Osnivačka skupština UFFBiH-a je pokazala kako danas moderne podjele ljudi u nas ipak nisu postale kamenom spoticanja kada se radi o zajedničkim problemima na osnovu kojih se definišu zajednički ciljevi od bitnog značaja za našu struku.

UFFBiH je jedina strukovna organizacija na području cijele FBiH, namijenjena svim direktnim pružaocima usluga fizioterapije bez obzira na to koji stepen obrazovanja u struci imaju. Omasovljavanjem kolega svih stepena obrazovanja pod jednim krovom garantuje se holistički pristup problemima i interesima struke u cjelosti, kao i definisanje specifičnih interesa i ciljeva od bitnog značaja za pojedine stepene obrazovanja u struci.

Zajedničkim članstvom u UFFBiH-u, kolega svih stepena obrazovanja u struci i oblikom ustrojstva UFFBiH-a, kao centralizovanog oblika razmišljanja sa regionalnim poslovnicama/podružnicama, garantuje se definisanje i rješavanje potreba/problema od bitnog značaja za struku u FBiH, kao i specifičnih potreba/problema, koje definišu kolege iz sredina u kojima žive i rade.

Popunjavanjem pristupnice za članstvom u UFFBiH-u, kolege iz FBiH dokazuju kako su dostigli nivo svijesti, koji ih definiše kao zdravstvene profesionalce sposobne da prevaziđu nesvrsishodan način razmišljanja zbog kojega je naša struka do sada bila zanemarena, omalovažavana i ciljano degradirana od strane ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih profesionalaca sa kojima dijelimo radna mjesta.

Zajedničke probleme rješavamo definisanjem zajedničkih ciljeva koji rezultiraju zajedničkim aktivnostima za dobrobit svih nas.

S poštovanjem!

Vaš UFFBiH