Edukacija ?lanova/?lanica UFFBiH-a

U skladu sa odlukom upravnog Odbora UFFBiH-a, donesenom tokom sjednice upravnog Odbora UFFBiH-a, 21.03.2009 godine u Sarajevu, edukacija fizioterapeuta je planirana kao aktivnost podijeljena u dva pravca.

Stru?ni skupovi

Edukacija ?lanova UFFBiH-a, i onih koji to nisu a za istu pokažu interes, ?e biti organizirana tematskim stru?nim skupovima, koji ?e se organizirati u gradovima-centrima regionalnih poslovnica/podružnica UFFBiH-a. Stru?ni skupovi u organizaciji UFFBiH-a, ?e se održavati u svakom od gradova-centara poslovnica/podružnica UFFBiH-a, po redoslijedu i u vremenskom okviru koji garantuje dostupnost edukacije svakom od ?lanova UFFBiH-a, a u sredini u kojoj živi i radi. Ovo naravno ne zna?i kako ?lanovima nije dopušteno da prisustvuju stru?nim skupovima koji se održavaju u drugim poslovnicama/podružnicama UFFBiH-a.

UFFBiH-, ?e u skladu sa interesima koje sami ?lanovi pokažu birati teme za tematske stru?ne skupove, okupljaju?i predava?e koji ne?e samo pro?itati ono što su napisali, ve? predava?e koji ?e u vidu interaktivnog predavanja/radionice prenijeti znanja i vještine koje ?e biti usvojene tokom skupa. Obaveza ?lanova UFFBiH-a, je da izvijeste predsjednika/predsjednicu poslovnice/podružnice UFFBiH-a, unutar koje su registrirani kao ?lanovi UFFBiH-a, o tome šta su njihovi interesi i potrebe za edukacijom. Svaki ?lan UFFBiH-a, koji ima znanja i vještine, a koje izlaze iz okvira znanja i vještina ste?enih redovnim školovanjem, je u mogu?nosti da i sam bude predava?em tokom stru?nih skupova, a nakon što o svojoj želji/potrebi za takvom aktivnoš?u obavijesti predsjednika/predsjednicu poslovnice/podružnice UFFBiH-a, u kojoj je registriran/registrirana. Oni ?lanovi UFFBiH-a, koji budu aktivno u?estvovali u procesu edukacije ostalih ?lanova UFFBiH-a, ?e za takve aktivnosti biti nagra?eni i njihovo aktivno u?eš?e ?e biti vrijednovano sistemom nagra?ivanja i bodovanja definisanog Statutom UFFBiH-a.

Tematski stru?ni skupovi omogu?avaju kratkoro?ni vid edukacije kojom se prisutni uopšteno upoznaju sa temom koja je predmetom predavanja, daju?i im mogu?nost da o istoj komuniciraju sa drugim zdravstvenim profesionalcima ili da ono što su nau?ili prepoznaju u praksi.

Permanentna edukacija

Dugoro?ni cilj UFFBiH-a, jeste permanentna edukacija ?lanova i onih koji to nisu a za to pokažu interes, kao oblik aktivnosti kojom se znanja i vještine preuzete takvom edukacijom mogu  i primijenjivati u praksi. Permanentna edukacija je jedini vid edukacije koja se name?e kao dugoro?no riješenje u cilju poboljšanja usluga koje pružamo i podizanja same struke na nivo koji joj pripada.

UFFBiH, ?e nakon provedene ankete unutar svake od poslovnica/podružnica UFFBiH-a, ste?i uvid o vrsti edukacije koju sami ?lanovi definišu kao potrebnu, kao i sam broj ?lanova koji su za istu pokazali interes.U skladu sa rezultatima ankete, UFFBiH, ?e planirati aktivnosti u cilju zadovoljenja želje za edukacijom za koju je interes pokazan. Obaveza ?lanova je da o svojim interesima obavijeste prdsjednika/predsjednicu poslovnice/podružnice UFFBiH-a, u kojoj su registrirani kao ?lanovi UFFBiH-a.

Predava?ima tokom ovakve vrste edukacije mogu biti samo zdravstveni profesionalci, licencirani za prenošenje znanja i vještina iz svoga domena nakon ?ega ?e za uspiješnost usvojenih znanja i vještina biti dodjeljen certifikat za primijenu istih u praksi.

Teme ovakvih edukacija ?e biti specifi?ne tehnike tretmana ili organizacije službi/pružanja usluga uopšte.

Svim ?lanovima UFFBiH-a, savjetuje se da kontaktiraju svoga predsjednika/predsjednicu poslovnice/podružnice UFFBiH-a, prikazanog/prikazanu u ''kontakti'', i dostave svoje interese za edukacijom na stru?nim skupovima ili permanentnom edukacijom.

Upravni Odbor UFFBiH-a, ?e u skladu sa svojim mogu?nostima u?initi najbolje što može, kako bi ispunio svrhu svoga postojanja i kontinuitet same ideje UFFBiH-a.