Home Obavještenja

Na vanrednoj sjednici Skuptine odranoj u Sarajevu 1. oktobra 2011, tajnim glasanjem pod kontrolom verifikacione komisije sa?injene od 2 ?lana i Predsjednice Skuptine Vft. Mirjana Dujmovi? izabrana je ve?inom glasova za Predsjednicu UFFBiH. Biralo se izme?u dva kandidata: Mirjane Dujmovi? i Drage Masatovi?a, Vft. koji su se prijavili na javni konkurs. Na Skuptini je bilo prisutno 13 delegata od ukupnih 20 koliko broji Skuptina. Vft. Mirjana Dujmovi? je izabrana sa 11 glasova u odnosu na drugog kandidata koji je dobio dva glasa. Vii fizioterapeutski tehni?ar Mirjana Dujmovi? izabrana je na ovu funkciju Predsjednice  do isteka vae?eg mandata, odnosno do februara 2013. godine.

Mirjana (Dominik) Dujmovi?, ro?ena 01. 08. 1966. God. U Trebinju, BIH. Osnovnu i srednju Jezi?no-prevodila?ku kolu za Engleski i njema?ki jezik zavrila u Bugojnu 1985. Viu medicinsku kolu, smjer fizioterapeutski zavrila u Sarajevu 1987. Prvo zaposlenje u Domu zdravlja Bugojno 1989. Na radnom mjestu vieg fizioterapeuta radila do po?etka rata 1992 kada prelazi raditi u Ratnu bolnicu Bugojno na poslovima medicinske sestre instrumentarke. 1993. Isiti posao obavlja u Ratnoj bolnici Mostar i Rama do prolje?a 1994., nakon ?ega po?inje raditi u KB Mostar na Odjelu za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju kao vii fizioterapeutski tehni?ar. Uporedo radi kao vanjski suradnik u Srednjoj medicinskoj koli Mostar na fizioterapeutskom usmjerenju kao profesor za sve stru?ne predmete. 1997 zavrava te?aj Okupacijske terapije na Queen's University, Kingston,Canada, nakon ?ega nastavlja raditi u Mostaru kao vii fizioterapeut. U istom ovom periodu sudjeluje aktivno na aktivnostima Projekta Rehabilitacije rtava rata u Federaciji BIH kao prevoditelj i predava? na edukativnim seminarima.  1998 radi kao prevoditelj i predava? na Projektu rehabilitacije rtava rata u Republici srpskoj. Od 2000. Ponov radi u Domu zdravlja Bugojno u CBR centru za fizikalnu terapiju na mjestu vieg fizioterapeuta. Istovremeno vodi vjebe kao mentor za prakti?nu nastavu studentima Visoke zdravstvene kole, smjer fizioterapeutski u Mostaru. Od 2001. Do danas poha?ala i zavrila Te?aj normalnog pokreta, Osnovni Bobath te?aj (Krapinske toplice), Te?aj pripreme za porod i postpartalnu njegu (Split), a od 2009. Poha?a kolu Osteopatije na Akademiji Osteopatije u Hrvatskoj. Od 2004. Aktivno radi na formiranju Udruenja za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Leptir Bugojno ?iji ?lan Upravnog odbora i volonter je i danas.

 

 

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 97 
Članova : 91
Sadržaj : 88
Posjete Sadržajima : 254333
Facebook Image