Home Obavještenja

 Potovani,
Povodom  08 septembra, Me?unarodnog dana fizioterapeuta, UFFBiH je napravio promotivnu brouru o fizioterapeutskoj struci i fizioterapiji, kao i letak koji ?e se dijeliti javnosti.

Brouru moete prona?i OVDJE kao i u naoj dokumentaciji.

 

Odluka o raspisivanju natje?aja za izbor predsjednika poslovnice Biha?

 

Na temelju ?lana 45. Statuta UFFBiH (III sjednica Skuptine UFFBiH-a, 19. 02. 2011) koji definira rad Upravnog odbora UFFBiH, te ?lana Ad. 3. zapisnika desete sjednice Upravnog odbora (02. 06. 2012., Sarajevo) i odluke br. 60/12, Upravni odbor UFFBiH-e donosi:


ODLUKU


O raspisivanju natje?aja za izbor predsjednika poslovnice Biha?

           Potovani ?lanovi poslovnice Biha?!

Na desetoj sjednici Upravnog Odbora Udruenja/Udruge za fizioterapiju Federacije Bosne i Hercegovine(UFFBiH), odranoj 02.06.2012. godine u Sarajevu, odlu?eno je da se dosadanji predsjednik poslovnice Biha?, Suad Arzi?, razrijei sa dunosti predsjednika ove poslovnice, te da se, zbog navedenog, raspie natje?aj za novog predsjednika poslovnice Biha?.

Na natje?aj se mogu prijaviti svi fizioterapeuti, ?lanovi UFFBiH koji gravitiraju na podru?ju poslovnice Biha? bez obzira na stru?nu spremu, a koji smatraju da bi mogli preuzeti ovu obavezu na sebe i predstavljati poslovnicu Biha? u radu UFFBiH.

U prijavi za natje?aj potrebno je navesti osobne podatke:

  1. Ime (ime oca) i prezime,
  2. Datum i godinu ro?enja,
  3. Stru?nu spremu,
  4. E-mail adresu, broj telefona i adresu prebivalita, podatke o poslodavcu,
  5. Kratki ivotopis u kojem ?e se navesti razlozi zbog kojih bi osoba trebala biti izabrana za predsjednika poslovnice Biha?

Sve prijave je potrebno slati na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript a za sve informacije moete se obraiti na navedenu e-mail adresu ili na brojeve telefona navedene u zaglavlju dokumenta.

 

 

Predsjednica UFFBiH:

Mirjana Dujmovi?

                                                                                            

                                                                                            

 

 

U Sarajevu je 02. 06. 2012 godine odrana Deseta sjednica Upravnog odbora UFFBiH.

Na ovoj sjednici se raspravljalo o aktivnostima koje UFFBiH planira u narednom periodu i doneene su sljede?e odluke:

Odluka o prihva?anju dizajna prve broure i letka UFFiH i tampanju istih,

Odluka o organiziranju Seminara povodom Me?unarodnog dana fizioterapeuta 08. i 09. 09. 2012. U hotelu Reumal u Fojnici na temu Praksa temeljena na dokazima,

Odluka o razrjeenju sa dunosti predsjednika poslovnice Biha? i raspisivanje natje?aja za izbor novog predsjednika ove poslovnice,

Odluka o razrjeenju sa dunosti podpredsjednika UFFBiH i predsjednika odbora za obrazovanje i usavravanje Drage Masatovi?a. Za VD podpredsjednika UFFBiH Upravni odbor je imenovao Melihu Piri? do verifikacije na narednoj sjednici Skuptine UFFBiH, a za predsjednika Odbora za obrazovanje i usavravanje je izabran Damir Operhal.

Predsjednica UFFBiH

Mirjana Dujmovi?

 

 

U Sarajevu je, u prostorijama Resursnog centra civilnog drutva, 18. 04. 2012. godine, u organizaciji UFFBiH, uspjeno odran okrugli stol na temu: CBR centri za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju; uloga i zna?aj/normativi i sistematizacija.

Okruglom stolu su, osim ?lanova Upravnog odbora UFFBiH, prisustvovali predstavnici Federalonog ministarstva zdravstva, Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK, dr. ?emo Pecar, dr. Mirsad Mufti?, voditelji slubi CBR centara za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju iz Sarajeva, Ilide, Tuzle, Srebrenika, Grada?ca, ivinice i Bugojna, dr. Jasminka Hrustanovi? Op?e bolnice dr. Abdulah Naka, kao i predstavnici fizioterapeuta iz CBR centara iz Sarajeva.

Pozivu se nisu odazvali predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i SBK i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo.

Nakon uvodnog izlaganja predsjednice UFFBiH Mirjane Dujmovi? i predsjednika poslovnice Sarajevo/Gorade Jasmina Avdovi?a, otvorena je dinami?na diskusija o problemima u radu i funkcioniranju navedenih CBR centara.

Izraeno je zadovoljstvo zbog organizacije okruglog stola na ovu temu i potreba da se poduzmu aktivnosti na rjeavanju sve ve?ih problema, a naro?ito zbog preoptere?enosti ?lanova timova , a zbog sve ve?e potrebe i pove?anja broja korisnika usluga ovih centara, to direktno ima posljedice na kvalitetu pruenih usluga njihovim korisnicima.

Doneen je zaklju?ak da se pokrenu aktivnosti od strane UFFBiH i Udruenja fizijatara na izradi akreditacijskih standarda koji bi trebali biti rjeenje ve?ine problema istaknutih u diskusiji na ovom okruglom stolu.

Za Upravni odbor UFFBiH,

Mirjana Dujmovi?

Predjednica UFFBiH

 

UFFBiH organizira Okrugli stol na temu: CBR centri za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

UFFBiH organizira Okrugli stol na temu: CBR centri za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju; Zna?aj i uloga/normativi  i sistematizacija, koji ?e se odrati 18. 04. 2012. godine. Na ovaj okrugli stol su pozvani: Federalni  ministar zdravstva, Kantonalni ministri zdravstva, direktori Zavoda zdravstvenog osiguranja i mnogi drugi koji su svojim radom sudjelovali na implementaciji Projekta rehabilitacije rtava rata i formiranju CBR centara u Federaciji BiH.
Ovu aktivnost smo poduzeli kako bi smo pokuali zajedni?ki rijeiti probleme nastale u funkcioniranju CBR centara, a koji imaju negativan u?inak i na nae ?lanove uposlene u ovim centrima.
Nadamo se da ?e se svi pozvani odazvati na ovaj Okrugli stol i pomo?i nam da zajedni?ki rijeimo nastale probleme.

 

Predsjednica UFFBiH,
Mirjana Dujmovi?

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 37 
Članova : 91
Sadržaj : 88
Posjete Sadržajima : 254312
Facebook Image