Home Obavještenja

Upravni odbor UFFBiH je u 2013. godini nastavio svoje aktivnosti iz prethodne godine, a najve?i dio aktivnosti odnosio se na organizaciju Prvog kongresa fizioterapeuta BiH.

02. 02. 2013. Odrana je XIII sjednica Upravnog odbora na kojoj su podneeni i usvojeni: Izvjetaj o radu za 2012., Financijski izvjetaj za 2012., te usvojeni Plan aktivnosti i Financijski plan za 2013. godinu. Na istoj sjednici je doneena odluka o izboru upravnih tijela UFFBiH i raspisivanju natje?aja, razra?ene daljne aktivnosti na organizaciji Prvog kongresa i zakazana IV, izborna sjednica Skuptine UFFBiH.

Upu?en je zahtjev za sudjelovanje u TV emisiji Bingo show Federalne TV kako bi se u nagradnoj igri Strugalica ostvarila dobit za potrebe UFFBiH. Ovaj zahtjev je prihva?en od strane Lutrije BiH i realiziran 07. 02. ove godine.

06. 04. 2013. godine u hotelu Hollywood je odrana XIV sjednica Upravnog odbora i IV, izborna Skuptina UFFBiH na kojoj su usvojeni Godinji izvjetaj o radu i Financijski izvjetaj za 2012. godinu, kao i plan aktivnosti za 2013. godinu. Na istoj skuptini jednoglasno su potvr?eni svi kandidati za upravna tijela UFFBiH, a na mjesto predsjednika poslovnice Sarajevo/Gorade izabran je i imenovan Muhamed akovi? iz Sarajeva. Tako?er je, na prijedlog UO UFFBiH, izabran i Nadzorni odbor UFFBiH.

Na istoj sjednici je doneena odluka o raskidanju ugovora sa M-tel-om i doneena odluka da se pregledaju ponude drugih mobilnih operatera kako bi se izabrala najpovoljnija ponuda. Na sjednici Upravnog odbora doneena je odluka i da se odri sastanak Organizacijskog odbora Prvog kongresa kako bi se razradile sve u?injene aktivnosti i donijele odluke o daljnjim aktivnostima vezanim za organizaciju Prvog kongresa. Ova sjednica je odrana 06. 07. 2013. godine.

XV sjednica Upravnog odbora UFFBiH odrana je 14. 09. 2013., a dnevni red je u cijelosti bio posve?en organizaciji Prvog kongresa, analizi u?injenoga i daljnjim obavezama svakog pojedinog ?lana Organizacijskog odbora.

Pored navedenih aktivnsoti, Upravni odbor je uputio dopis Kantonalnoj inspekciji Kantona Sarajevo u kojem je traen inspekcijski nadzor nad radom Komore medicinskih sestara I tehni?ara Kantona Sarajevo, a zbog uo?enih nepravilnosti I traenja relicenciranja za sve ?lanove Komore od strane Seje Dombe. O istom problem dopisom je upoznato i Kantonalno ministarstvo pravde Kantona Sarajevo, ali bez zna?ajnijih rezultata.

Raskinut je ugovor sa M-tel-om i odlu?eno je da se sklopi novi, povoljniji, ugovor sa BH telekom-om uz uvjet da broj predsjednice UFFBiH ostane nepromijenjen. U aprilu/travnju je predsjednica UFFBiH bila gost na VI kongresu fizioterapeuta Republike Srbije u Novom Sadu, a kongresu su prisustvovali jo neki ?lanovi UFFBiH u vlastitoj organizaciji.

03. do 06. 10. 2013. godine u hotelu Hollywood na Ilidi, uspjeno je odran Prvi kongres fizioterapeuta BiH, a detaljniji izvjetaj o Kongresu ?e podnijeti predsjednik Odbora za obrazovanje i usavravanje, Damir Operhal.

XVI sjednica Upravnog odbora UFFBiH odrana je 16. 11. 2013. godine i na njoj su analizirani rezultati prvog kongresa, organizacija Kongresa i utvr?eni nedostatci o kojima se mora povesti ra?una pri organizaciji Drugog kongresa.

Pored svih navedenih aktivnosti, sa?injen je i document pod nazivom INICIJATIVA ZA POTIVANJE POSTOJE?E OBAVEZUJU?E LEGISLATIVE O ZDRAVSTVENOJ ZATITI, PRAVIMA I OBAVEZAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U FIZIOTERAPIJI U FEDERACIJI BIH I PRIJEDLOG MJERA POTIVANJA OBAVEZA FEDERACIJE BIH PREUZETIH ?LANSTVOM U WHO IZ DOMENA ZDRAVSTVENE ZATITE, REGULACIJE I ZATITE ZDRAVSTVENIH STRUKA I OBRAZOVANJA ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U FEDERACIJI BIH. Ova inicijativa je upu?ena direktoru JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, a Kantonalni minister zdravstva Kantona Sarajevo je zbog navedene Inicijative donio neke, jako vane, odluke vezane za normative I kadrovske promjene u zdravstvu Kantona Sarajevo. Detaljnije o ovome ?e izvjestiti autor inicijative Jasmin Avdovi?.

Kroz cijeli ovaj period nastojali smo promovirati struku I rad UFFBiH, lobirali na stavljanju Nacrta zakona o fizioterapijskoj djelatnosti u procedure I rjeavali usputne problem na koje smo nailazili u radu. Zbog nemogu?nosti svog angamana u radu Upravnog odbora UFFBiH, predsjednik poslovnice Sarajevo/Gorade, Muhamed akovi?, e-mailom je podnio ostavku zahvalivi se na mogu?nosti da sudjeluje u radu i izrazivi svoju volju da i dalje pomae u radu UFFBiH koliko je to u njegovoj mo?i.

U novembru je, na poziv predsjendice DFS-a Ljiljane Katunac, predsjendica UFFBiH prisustvovala Okruglom stolu na temu Edukacija dizioterapeuta u region na kojem je bilo rije?i o edukaciji fizioterapeuta i problemima vezanim za obrazovanje, organizaciju nastave i nastavnih planova i programa. Nakon Okruglog stola, uprili?en je radni ru?ak na kojem je predsjendica UFFBiH imala priliku u direktnom razgovoru sa predsjednicom ER-WCPT-a iznijeti probleme u naoj zemlji i dobiti odgovore na pitanja vezana za ?lanstvo u WCPT-u. U razgovoru je dobijena potvrda da UFFBiH, kao najbrojnija i najaktivnija organizacija koja okuplja fizioterapeute u BiH, ima sva prava aplicirati za ?lanstvo u WCPT-u i biti primljena s obzirom da udruenje iz RS-a okuplja manji broj ?lanova, a veliki dio ?lanstva su radni terapeuti.

Na XVI sjednici Upravnog odbora UFFBiH doneena je odluka o sazivanju XVII sjednice Upravnog odbora UFFBiH, kao i odluke o predstoje?im aktivnostima UFFBiH.


 

Sarajevo, 15. 02. 2014. godine

 

Predsjednica UFFBiH:

Mirjana Dujmovi?

 

Nakon odranog Prvog kongresa i radionice CEPMT koju su vodile kolege iz Slovenije, pojavio se interes kolega iz BIH da se organizuje i te?aj. Samim tim osjetili smo potrebu da udovoljimo zahtjevu kolega i u 2014 godini isti i organiziramo.

Potovane kolege, zadovoljstvo nam je pozvati Vas da u?estvujete na te?aju CEPMT koji ?e se odrati u Fojnici 10. i 11. 05, 2014.

Cijena te?aja je 185 protuvrijednosti u KM za ?lanove UFFBIH, a za ne-?lanove 210 . Za polaznike te?aja obezbje?eni su: Edukator, Asistent, trake (3 kom/polaznik), skripte, kafe pauze u toku trajanja te?aja.


Program te?aja:


1.Dan

09:00 - 10:30 Pozdrav i uvodni dio

- Teoretske osnove CEPMT Fzikalni aspekt, Energetski aspekt, Medicinski aspekt, Boje i njihovo zna?enje

10:30 - 10:45 Pauza

10:45 - 12:30 Na?ini testiranja za primjenu boje

- tipovi trake, karakteristike i njihova optimalna upotreba formiranje trake za razli?ite primjene priprema koe i na?in apliciranja trake

12:30 - 13:30 Pauza za ru?ak

13:30 - 15:00 Prakti?ni rad sa trakama na gornjim ekstremitetima i ramenom pojasu

15:00 - 15:15 Pauza

15:15 - 16:45 Prakti?ni rad sa trakama na cervikalnom i torakalnom djelu

16:35 - 17:00 Pauza

17:00 - 18:45 Ki?ma i Karlica

- teoretski dio i razli?ite primjene trake (teoretski i prakti?ni dio) svi u?esnici zavravaju sa trakom apliciranom na podru?ju ki?me

18:45   Kraj prvog dana

 

2.Dan

09:00 - 10:30 Rasprava o reakcijama na apliciranu traku - Rad na dorzalnom djelu donjih ekstremitera

10:30 - 10:45 Pauza

10:45 12:30 Prakti?ni rad na stopalu i ventralnoj strani donjih ekstremiteta

12:30 - 13:30 Pauza za ru?ak

13:30 15:00 Prakticni rad na ventralnoj strani karlice i abdominalnom podrucju

15:00 - 15:15 Pauza

15:15 16:45 Osnove rada na limfati?nom sustavu

16:45 17:00 Pauza

17:00 18:45 Specialne aplikacije - Diskusija

18:45 - 19:00 Zavrsetak i podjela certifikata

 

Te?aj Normalnog pokreta Bobath koncepta

Obavjetavamo sve zainteresovane ?lanove i fizioterapeute iz regiona da ?e se, u organizaciji UFFBiH, odrati te?aj Normalnog pokreta Bobath koncepta, uvodni te?aj, obavezan za sve one koji ele poha?ati Bobath te?aj za tretman odraslih. Te?aj ?e se odrati 29. i 30. maja 2014. godine u Fojnici, a voditi ?e ga:

Doris Kutscher Meurer

Ms Doris Kutscher-Meurer, Instructor-trainee Secretary, Executive Committee of IBITA, certificirani IBITA instruktor, Neuenkirchen, Germany. Sa g?om Kutscher-Meurer smo ve? dogovorili i odravanje Osnovnog Bobath te?aja za odrasle, koji ?e se odrati u dva dijela:

Bobath Basic course part 1: 24.06.2015 - 01.07.2015

Bobath basic course part 2: 10.10.2015 - 17.10.2015

Detaljne informacije za Osnovni Bobath te?aj za tretman odraslih ?emo objaviti krajem ove godine.

Cijena dvodnevnog te?aja Normalnog pokreta je 350,00 KM (180,00 ), a u cijenu su, osim prisustva te?aju i materijala, ura?unata i dva ru?ka (?etvrtak i petak) kao i sve kave u pauzama te?aja.

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave izvre najkasnije do 01. 04. 2014. na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Svi prijavljeni duni su izvriti uplatu predujma za te?aj u iznosu 100,00 KM do istog datuma, iro ra?un br: 1610000081420065, Raiffeisen bank dd, Sarajevo, jer ?e se samo uplata predujma smatrati vae?om prijavom. Kako je broj polaznika ograni?en (max. 16), prednost za prijavu ?e imati ?lanovi UFFBiH.


U prilogu:

Analiza normalnog pokreta u Bobath konceptu

 

Damir Operhal,

Predsjednik Odbora za obrazovanje i usavravanje UFFBIH

 

Obavijest

Potovane kolegice i kolege,

Ovim putem elimo Vas obavjestiti kako po ko zna koji put takozvana Komora fizioterapeuta BIH organizira edukacije (ovaj put je rije? o kursu limfne drenae koji vodi nepriznati instruktor) na prostoru BIH. Tako?er Komora navodi da ?e isti kurs biti bodovan. Osje?amo obavezu upozoriti nae ?lanstvo na ovakve i sli?ne stvari argumentima i dokumentim koji ?e biti u prilogu ovog obavjetenja kako se fizioterapeuti sa prostora FBIH ne bi dovodili u nezgodne situacije. Da bi neki te?aj, seminar ili bilo koja druga edukacija bila, prije svega, priznata u svjetu pa tako i kod nas moraju je voditi instruktori iz te oblasti koji su certificirani od nadlenih evropskih i svjetskih asocijacija za pojedine tehnike. Tako?er, bodove mogu davati samo nadlene komore u koliko su edukacije akreditovane kod istih. ( Pravilnik o licenciranju federalno ministarstvo zdravstva )

Naime, trenutna situacija je takva da na prostoru BIH NE MOE POSTOJATI KOMORA FIZIOERAPEUTA ?lan zakona 221.

Proglaava se Zakon o zdravstvenoj zatiti koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni?kog doma od 25. maja 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 22. juna 2010. godine. Broj 01-02-430/10 30. jula 2010. godine Sarajevo

XX. KOMORE

?lan 221.

Radi o?uvanja i zatite interesa svoje profesije, zadovoljavanja svojih stru?nih i li?nih potreba, obezbje?ivanja uslova za organizovan nastup zdravstvenih radnika istih profesionalnih grupa, kao i zatite zdravlja gra?ana, zdravstveni radnici, zavisno od stru?nog naziva obavezno se udruuju u komore kao strukovna udruenja, i to:

Komoru lije?nika;

Komoru lije?nika - doktora stomatologije;

Komoru magistara farmacije;

Komoru medicinskih biohemi?ara;

Komoru zdravstvenih tehni?ara svih profila;

Komoru diplomiranih medicinskih sestara-tehni?ara;

Komoru diplomiranih zdravstvenih ininjera svih profila.


U zavisnosti da li se komora formira za nivo kantona, odnosno Federacije, u nazivu komore isti?e se naziv kantona, odnosno naziv Federacije. Komora ima status pravnog lica i upisuje se u registar nadlenog suda. Komore iz stava 1. ovog ?lana formiraju se kao strukovna udruenja koja se osnivaju za teritoriju kantona i Federacije. Statutom komore iz stava 1. ovog ?lana blie se ure?uju nadlenosti komore.

Federalna komora utvr?uje:

zajedni?ke kriterijume za licenciranje ?lanova kantonalnih komora;

sadraj i izgled registra licenciranih ?lanova komore za federalnu i kantonalnu komoru;

vodi jedinstven registar licenciranih ?lanova kantonalnih komora;

zajedni?ki sadraj stru?nog usavravanja, rokove i postupak provjere stru?nosti koje je zdravstveni radnik ostvario u okviru stru?nog usavravanja;

na?in i uslove za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama;

obavlja i druge poslove i zadatke koji joj budu dodijeljeni statutom komore iz stava 5. ovog ?lana.


Komore mogu ostvarivati podrku iz budeta kantona, odnosno Federacije, u skladu sa mogu?nostima ovih budeta u kalendarskoj godini. Federalno ministarstvo prati rad federalne komore, a kantonalno ministarstvo prati rad kantonalne komore sa stanovita provo?enja zakona i utvr?ene politike iz oblasti zdravstva, te predlau odgovaraju?e mjere za unapre?enje njihovog rada. (PREUZETO IZ ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZATITI )

Komore koje trenutno zastupaju interese fizioterapeuta na prostoru FBIH su;

KDZI- komora diplomiranih zdravstvenih ininjera svih profila ?ije je osnivanje podrao i ministar zdravstva FBIH i u koju se u?lanjuju svi diplomirani fizioterapeuti, magistri i doktori fizioterapije (svi fizioterapeuti koji imaju 240 ECTS i vie ), dok svi oni koji imaju srednju stru?nu spremu i manje od 240 ETCS su ?lanovi KOMORA ZDRAVSTVENIH TEHNI?ARA SVIH PROFILA. Sestre i tehni?ari opteg i psihogerijatrijskog smjera idu u KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNI?ARA dok su babice u skladu sa novodonesenim zakonom o sestrinstvu osnovale zasebnu komoru.

Tako?er, na prostoru FBIH postoji i Udruenje/Udruga za fizioterapiju FBIH koja jedina udruga te vrste prepoznata kao partner federalnog ministarstva zdravstva i najbrojnija koja okuplja sve nivoe obrazovanja fizioterapeuta. UFFBiH je jedina strukovna organizacija na podru?ju cijele FBiH namijenjena svim direktnim pruaocima usluga fizioterapije bez obzira na to koji stepen obrazovanja u struci isti imaju. Omasovljavanjem kolega svih stepena obrazovanja pod jednim krovom se garantuje holisti?ki pristup problemima i interesima struke u cijelosti kao i definisanje specifi?nih interesa i ciljeva od bitnog zna?aja za pojedine stepene obrazovanja u struci. Tako?er, UFFBIH je i jedan od osniva?a KDZI.

Nadamo se da smo Vam uspjeli objasniti i pribliiti situaciju po pitanju legalnosti i mogu?nosti edukacija i njihovog bodovanja.


U prilogu:

FMZ - U vezi komora

Pravilnik o licenciranju FMOH

Obavijest Kantonalnim Ministarstvima zdravstva


S potovanjem

Damir Operhal, dipl.ft

Predsjednik odbora za obrazovanje UFFBIH

 

 

Kona?ni program za I kongres fizioterapeuta BiH

Potovani,

Kona?ni program za I kongres fizioterapeuta Bosne i Hercegovine OVDJE!

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 67 
Članova : 91
Sadržaj : 88
Posjete Sadržajima : 254322
Facebook Image