Home Kongresi, seminari i ostala stru?na predavanja

Nakon što je stigla obavijest o prijemu u ?lanstvo WCPT-a (15. 04. 2015) i svi potrebni materijali vezani za 18. Generalnu skupštinu WCPT, pokrenute su aktivnosti oko rezervacije i kupovine avionske karte i rezervacije sobe, te uplate kotizacije i sve?ane ve?ere u sklopu Generalne skupštine.

Najpovoljniju avionsku kartu, koja mi je odgovarala po vremenu polaska/dolaska i povratka sam našla preko interneta u agenciji E TOURS, ZAGREB GARICGRADSKA 18, Hrvatska,po cijeni: 8.450,00 HRK.
Sobu sam rezervirala u jednom od jeftinijih hotela koji sam uspjela prona?i: Peninsula excelsior hotel u kojem je cijena no?enja sa doru?kom bila 218,00 KM.
Nakon što sam ostavila automobile, taxijem sam otišla na aerodrome gdje sam imala let u 13:05 isti dan na relaciji Sarajevo-Munchen, nakon ?ekanja od 1,5 sat, imala sam let za Frankfurt, a u Frankfurtu sam ?ekala 3,5 sata na let za Singapore.
U Singapore sam stigla sutra dan u 16:10 po lokalnom vremenu, gdje sam, nakon preuzimanja prtljage i kontrola, zamijenila 100,00 USA $, uzela taxi i otišla u hotel. ?im sam se smjestila i osvježila, ponovo sam uzela taxi do Pan Pacific Hotela u kojem se održavala Orjentacijska radionica za nove ?lanice i delegate koji su prvi put na skupštini (17:30). U toku radionice mi je prišla Sarah Bazin, predsjednica ER-WCPT, srda?no pozdravila i pozvala na koktel koji je ona organizirala za ?lanice ER-WCPT nakon radionice. Odazvala sam se pozivu te prisustvovala koktelu, upoznala neke nove ljude iz Europe i pozdravila se sa onima koje sam upoznala prošle godine u Kopenhagenu. U toku koktela, predsjednica Bazin je objavila das mo primljeni u ?lanstvo WCPT-a, poželila nam dobrodošlicu, a nakon toga sam i ja rekla par rije?i da se zahvalim na dobrodošlici i podršci koju nam je ona pružila. U toku ve?eri mi je predsjednica Bazin rekla da moramo razgovarati o našem ?lanstvu u ER-WCPT.
U hotel sam se vratila pješice, a drugi dan u jutro sam se spremila za zasjedanje 18. Generalne skupštine u Pan Pacific Hotelu koja je po?injala u 9:00, ali sam ja morala do?i ranije kako bih se registrirala i pripremila zastavu koju sam donijela sa sobom.
Skupština je po?ela to?no na vrijeme prozivkom delegate svih prijavljenih ?lanica: prisustvovali su delegate 81 ?lanice od sadašnjih 113 ?lanica. Nakon uvodnih pozdrava i govora predsjednice WCPT Maryllin Mofat, izvještaja generalne sekretarice Brende Myers i predsjedavaju?e Skupštine, održana je ceremonija prijema novih ?lanica i to tako da je prvo prozvana delegacija ST. Lucije (dva delegata) u pratnji predsjednice Afri?kog regiona WCPT-a. Nakon toga je najavljena Bosna i Hercegovina i ja sam, u pratnji predsjednice Bazin, ponijela zastavu na pozornicu i primila ?estitke od predsjednice Moffat i ostalih ?lanova Izvršnog odbora WCPT. Za cijelo to vrijeme svi delegate su ustali na noge i srda?no pljeskali da izraze svoju podršku našem prijemu. Poslije mene, prozvana je delegacija Mongolije te su i oni (tri delegata) imali istu ceremoniju u pratnji predsjednice pacifi?ko-azijskog regiona. Delegati Crne Gore i Albanije nisu došli na skupštinu tako da se ceremonija njihovog prijema nije održala, a delegati Konga i Toga su najavili dolazak drugi dan skupštine.
?im sam sjela za stol i mjesto predvi?eno za delegate iz BiH, prišao mi je predsjednik Australske asocijacije i poželio dobrodošlicu, te uru?io knjigu o njihovoj asocijaciji i lijepu olovku.
Uslijedila je kave pauza koju sam iskoristila za upoznavanje ostalih delegate, nakon ?ega je nastavljen rad Skupštine. Usvojene su neke izmjene statute WCPT (izmjene u formulaciji pojedinih re?enica), a neki prijedlozi koje su podnijele ?lanice nisu prihva?eni.
Nakon ru?ka smo imali radionicu (okrugli stol )za diskusiju o donošenju nekih važnih odluka i to tako da su svi delegati podijeljeni u pet skupina sa po ?etiri stola. Ja sam sjedila sa delegatima: Gr?ke, Cipra, Kanade, Južne Afrike, Mauricijusa, Malte i predstavnice subgrupe pri WCPT-u za Fizioterapiju starih osoba.
Raspravljalo se o potrebi uvo?enja održavanja Generalne skupštine svake dvije godine, kako je odlu?eno za održavanje kongresa, što je jednoglasno odbijeno. Tako?er se raspravljalo o mogu?nosti prijema više ?lanica iz jedne države (ako postoji više udruženja) što su delegate jednoglasno odbili, te o prijemu novih subgrupa i mogu?nosti apliciranja u ?lanstvo pojedinaca, fizi?kih lica u WCPT ako ne postoji udruženje u državi u kojoj žive i o mogu?nosti udruživanja više manjih ?lanica u jedinstvenu regionalnu asocijaciju oko ?ega je vo?ena diskusija, te se zaklju?ilo da ova odluka ovisi o puno faktora i da nije uputno o tome sad donositi odluku.
Sve ove zaklju?ke je svaka grupa (diskutiralo se u odvojenim salama) prezentirala u nastavku skupštine, te su isti zaklju?ci i prijedlozi usvojeni. Nakon pauze su se predstavile kandidatkinja za predsjednicu Emma Stokes i podpredsjednicu Margot Skinner, ?ime je završen prvi dan skupštine.
Po završetku zasjedanja za taj dan sam otišla pješice do hotela, preodjenula se i išla u šetnju Singaporeom gdje sam, u Kineskoj ?etvrti, ve?erala.
U ve?ernjim satima sam se našla sa predsjednicom Hrvatske komore fizioterapeuta i predsjednicom i delegatima iz Slovenije, a na poziv predsjednice Hrvatske komore fizioterapeuta, Mirjane Grubiši?.
U hotel sam se vratila taxijem jer je bilo kasno i daleko od hotela u kojem sam ja bila smještena.
U jutro sam otišla na skupštinu pješice na kojoj je program ponovo bio sli?an prethodnom danu. Odmah na po?etku je obavljena ceremonija prijema Konga i Toga u WCPT, nakon ?ega je nastavljeno sa usvajanjem izmjena i amandmana. Ponovo smo imali radionicu za diskusiju oko usvajanja amandmana ustava WCPT-a: promjena naziva Executive Committee u Executive Board, amandman o konfliktu interesa (prijedlog amandmana Australska asocijacija), uvo?enje mogu?nosti izvanrednog zasjedanja Skupštine i donošenja odluka putem elektronskog glasanja u izvanrednim situacijama, izmijenjeni termini i neke formulacije vezane za aplikaciju novih ?lanica. Tako?er smo diskutirali i donijeli zaklju?ke o na?inu izbora i sastavu Izvršnog odbora pri ?emu je, u svim grupama, istaknut prijedlog obaveznog uvo?enja blagajnika kao ?lana Izvršnog odbora. Nakon ru?ka je generalna sekretarica Brenda Myers podnijela financijski izvještaj, a zatim je uslijedila žu?na diskusija oko prijedloga za pove?anje ?lanarine od idu?e godine svake godine po 3% zbog ?ega je, nakon što je izglasan prijedlog da se ne pove?ava ?lanarina naredne ?etiri godine, delegat iz Austrije dao prijedlog za pove?anje od 1,5 % što je izazvalo burne reakcije, te je, na negodovanje velikog broja delegate zbog ponovnog iniciranja ove diskusije, odlu?eno da se rasprava o ovoj temi nastavi sutra dan u jutro. Nakon toga je održan izbor za predsjednicu WCPT-a i podpredsjednicu WCPT. Kako je za svaku funkciju bio samo po jedan delegat; za predsjednicu Emma Stokes iz Irske, a za podpredsjednicu Margot Skinner iz Novog Zelanda, nije bilo ponavljanja glasovanja i ve?inom glasova su obje kandidatkinje izabrane za funkcije koje su navedene.
Po završetku ovog dana skupštinskog zasjedanja, nova predsjednica je pozvala sve delegate na šampanjac u baru hotela.
Ponovo sam se vratila pješice u hotel u kojem sam bila smješten, osvježila se i pripremila za sve?anu ve?eru koja je bila zakazana u 20:00 u Pan Pacific Hotelu. Zbog ograni?enosti vremenom i sve?anosti, uzela sam taxi do Pan Pacific hotela. U toku sve?ane ve?ere, dodijeljena su posthumno priznanja istaknutim ?lanovima WCPT-a i priznanja za osobu goine na polju istraživanja, aktivnosti i zasluga na polju edukacije.
Za vrijeme gala ve?ere sam sjedila sa delegatima Italije i Malte, te Davidom Gorriom, sekretarom ER-WCPT. Ve?era je završila u pono?, nakon ?ega sam ponovo uzela taxi do hotela u koji sam smještena.
Tre?i dan u jutro sam pješice otišla do hotela u kojem se održavala skupština i nastavljena je rasprava o finacijama i pove?anju ?lanarine. Nakon više istupa delegate i dosta žu?nih prijedloga, a ja sam istaknula važnost podnošenja poslovnog plana aktivnosti i predložila da to bude praksa prije svake generalne skupštine, ponovo smo imali smo kratku raspravu po grupama o prijedlogu da Izvršni odobor WCPT-a napravi poslovni plan aktivnosti i da nakon što isti bude poslan na razmatranje svim ?lanicama, tek onda može do?i na red rasprava o mogu?em pove?anju ?lanarine. Ovaj prijedlog je usvojen ve?inom glasova. Donešena je odluka da ?lanice koje spadaju u siromašne i donju grupu srednje bogatih zemalja svijeta pla?aju pola od iznosa ?lanarine. U pauzi sam razgovarala sa predsjednicom Bazin, koja je ponudila da do?e kod nas u junu jer tada ide u Bugarsku da pokuša riješiti probleme kod njih. Jas am joj rekla da nam je to previše kratak rok za organizirati nešto konkretno pa smo dogovorile da to odgovdimo za jesen. Rekla je da ?e poslati e-mail sa detaljima oko ?lanstva u ER-WCPT i uvjetima pla?anja ?lanarine (0,80 Ł po ?lanu).
Skupština je završena nakon što je objavljeno da se sljede?i kongres za dvije godine održava u Kape Town-u, Južna Afrika.
Nakon završetka skupštine sam otišla na ru?ak, a zatim pješice u hotel (iskoristila sam slobodno vrijeme za razgledanje) i spremila se za ceremoniju otvaranja kongresa. Kongres se održavao u Suntek kongresnom centru i zaista je organizacija bila na vrhunskom nivou. Sama ceremonija otvaranja je bila prožeta govorima uvaženih osoba: predsjednice Moffat, Brende Myers, predsjednice Singapurske asocijacije, ministra zdravstva, nove predsjednice Emme Stokes i kulturno-umjetni?kim programom. Nakon ceremonije je bio prire?en koktel za sve prijavljene delegate (više od 1.500 delegata je bilo na ceremonij otvaranja, a na kongresu je prisustvovalo više od 3.500 fizioterapeuta). Nakon ceremonije sam se našla sa našim ?lanom Harisom Begovi?em te smo za vrijeme koktela uspjeli pri?ati o nekim važnim stvarima i idejama. U hotel sam se vratila taxijem.
U subotu, 02. 05. Sam se odjavila iz hotela u jutarnjim satima, ostavila prtljagu u garderobi i otišla na kongres gdje sam nastojala poslušati što više izlaganja. U pauzi za kavu sam obišla izložbeni paviljon sa posterima, kojih je bilo više od 100 tako da bi trebalo cijeli dan da se svi posteri pažljivo pro?itaju.
Na pauzi za ru?ak sam otišla sa kolegom Begovi?em koji me pozvao na ru?ak te smo još malo razgovarali.
Poslije podne sam se odvezla do poznatih Gardens by the Bey i nakon toga taxijem otišla po stvari i taxijem na aerodrome.
Let za Frankfurt sam imala u 23:00, a u Frankfurtu sam bila u 05:00 u jutro. Nakon ?ekanja od 1,5 sat imala sam let za Munchen, a nakon 3,5 sata let za Sarajevo. U Sarajevo sam sletila u 12:35, 03. 05., taxijem otišla po svoj automobile i vratila se isti dan u Bugojno.

 

Podnosilac izvještaja
Predsjednica UFFBiH
Mirjana Dujmovi?

Posljednje dodano

Popularno