Home Edukacija fizioterapeuta Edukacija ?lanova/?lanica UFFBiH-a

Edukacija ?lanova/?lanica UFFBiH-a

U skladu sa odlukom upravnog Odbora UFFBiH-a, donesenom tokom sjednice upravnog Odbora UFFBiH-a, 21.03.2009 godine u Sarajevu, edukacija fizioterapeuta je planirana kao aktivnost podijeljena u dva pravca.

Stru?ni skupovi

Edukacija ?lanova UFFBiH-a, i onih koji to nisu a za istu pokau interes, ?e biti organizirana tematskim stru?nim skupovima, koji ?e se organizirati u gradovima-centrima regionalnih poslovnica/podrunica UFFBiH-a. Stru?ni skupovi u organizaciji UFFBiH-a, ?e se odravati u svakom od gradova-centara poslovnica/podrunica UFFBiH-a, po redoslijedu i u vremenskom okviru koji garantuje dostupnost edukacije svakom od ?lanova UFFBiH-a, a u sredini u kojoj ivi i radi. Ovo naravno ne zna?i kako ?lanovima nije doputeno da prisustvuju stru?nim skupovima koji se odravaju u drugim poslovnicama/podrunicama UFFBiH-a.

UFFBiH-, ?e u skladu sa interesima koje sami ?lanovi pokau birati teme za tematske stru?ne skupove, okupljaju?i predava?e koji ne?e samo pro?itati ono to su napisali, ve? predava?e koji ?e u vidu interaktivnog predavanja/radionice prenijeti znanja i vjetine koje ?e biti usvojene tokom skupa. Obaveza ?lanova UFFBiH-a, je da izvijeste predsjednika/predsjednicu poslovnice/podrunice UFFBiH-a, unutar koje su registrirani kao ?lanovi UFFBiH-a, o tome ta su njihovi interesi i potrebe za edukacijom. Svaki ?lan UFFBiH-a, koji ima znanja i vjetine, a koje izlaze iz okvira znanja i vjetina ste?enih redovnim kolovanjem, je u mogu?nosti da i sam bude predava?em tokom stru?nih skupova, a nakon to o svojoj elji/potrebi za takvom aktivno?u obavijesti predsjednika/predsjednicu poslovnice/podrunice UFFBiH-a, u kojoj je registriran/registrirana. Oni ?lanovi UFFBiH-a, koji budu aktivno u?estvovali u procesu edukacije ostalih ?lanova UFFBiH-a, ?e za takve aktivnosti biti nagra?eni i njihovo aktivno u?e?e ?e biti vrijednovano sistemom nagra?ivanja i bodovanja definisanog Statutom UFFBiH-a.

Tematski stru?ni skupovi omogu?avaju kratkoro?ni vid edukacije kojom se prisutni uopteno upoznaju sa temom koja je predmetom predavanja, daju?i im mogu?nost da o istoj komuniciraju sa drugim zdravstvenim profesionalcima ili da ono to su nau?ili prepoznaju u praksi.

Permanentna edukacija

Dugoro?ni cilj UFFBiH-a, jeste permanentna edukacija ?lanova i onih koji to nisu a za to pokau interes, kao oblik aktivnosti kojom se znanja i vjetine preuzete takvom edukacijom mogu  i primijenjivati u praksi. Permanentna edukacija je jedini vid edukacije koja se name?e kao dugoro?no rijeenje u cilju poboljanja usluga koje pruamo i podizanja same struke na nivo koji joj pripada.

UFFBiH, ?e nakon provedene ankete unutar svake od poslovnica/podrunica UFFBiH-a, ste?i uvid o vrsti edukacije koju sami ?lanovi definiu kao potrebnu, kao i sam broj ?lanova koji su za istu pokazali interes.U skladu sa rezultatima ankete, UFFBiH, ?e planirati aktivnosti u cilju zadovoljenja elje za edukacijom za koju je interes pokazan. Obaveza ?lanova je da o svojim interesima obavijeste prdsjednika/predsjednicu poslovnice/podrunice UFFBiH-a, u kojoj su registrirani kao ?lanovi UFFBiH-a.

Predava?ima tokom ovakve vrste edukacije mogu biti samo zdravstveni profesionalci, licencirani za prenoenje znanja i vjetina iz svoga domena nakon ?ega ?e za uspijenost usvojenih znanja i vjetina biti dodjeljen certifikat za primijenu istih u praksi.

Teme ovakvih edukacija ?e biti specifi?ne tehnike tretmana ili organizacije slubi/pruanja usluga uopte.

Svim ?lanovima UFFBiH-a, savjetuje se da kontaktiraju svoga predsjednika/predsjednicu poslovnice/podrunice UFFBiH-a, prikazanog/prikazanu u ''kontakti'', i dostave svoje interese za edukacijom na stru?nim skupovima ili permanentnom edukacijom.

Upravni Odbor UFFBiH-a, ?e u skladu sa svojim mogu?nostima u?initi najbolje to moe, kako bi ispunio svrhu svoga postojanja i kontinuitet same ideje UFFBiH-a.

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 51 
Članova : 91
Sadržaj : 88
Posjete Sadržajima : 254319
Facebook Image