Aktivnosti UFFBiH-a

U skladu sa definisanjem kratkoro?nih i dugoro?nih ciljeva UFFBiH-a tokom osniva?ke Skupštine, UFFBiH je završio i posljednju fazu pregovora koji se ti?u osnivanja krovne strukovne organizacije za podru?je države Bosne i Hercegovine. Krovna strukovna organizacija za našu struku u BiH, je od strane osniva?a iste imenovana kao Asocijacija za fizioterapiju u Bosni i Hercegovini (AFBiH) .Osniva?i AFBiH-a su:

Udruženje/udruga za fizioterapiju u Federaciji BiH (UFFBiH)

Udruženje fizio I radnih terapeuta RS-a (UFRTRS)

Udruženje/Udruga fizioterapeuta Distrikta Br?ko (UFDB)

Osnivanje AFBiH-a, su pomogli, Queen’s University i CIDA, kroz projekta (POLITIKA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA BALKANU-BOSNA I HERCEGOVINA), Ministarstvo Zdravstva Federacije BiH, Ministarstvo Zdravlja RS-a i Ministarstvo Zdravlja Distrikta Br?ko.

Zaštita prava i interesa kolega kao i same struke

U toku je izrada prijedloga zakona o fizioterapiji u BiH, koji ?e nakon usaglašavanja stavova i interesa o zakonu unutar osniva?a AFBiH-a, biti ponu?en kao jedinstven za cijelu BiH, nadležnim tijelima u sve tri administrativne zone Bosne i Hercegovine.

Zkonom ?e biti obuhva?ena pitanja standardizacije unutar struke u odnosu na stepen obrazovanja u struci. Prava i obaveze poslodavaca kao i samih kolega, a u odnosu na stepen obrazovanja i radnog mjesta na koje su raspore?eni. Normativi u odnosu na stepen obrazovanja u struci i radnog mjesta na kojem su kolege raspore?ene. Standardizacija obrazovnih planova i programa za obrazovne ustanove koje nude usluge obrazovanja za našu struku svih stepena obrazovanja. Zakonom ?e biti obuhva?ena i mnoga druga pitanja poput sukoba interesa zdravstvenih ili nezdravstvenih profesionalaca sa kojima kolege dijele radna mjesta.

Prmanentna edukacija

Upravni Odbor UFFBiH-a je definisao potrebu za aktivnostima permanentne edukacije svojih ?lanova, kao jedan od primarnih ciljeva UFFBiH-a.  UFFBiH planira uspostaviti po jedan centar za permanentnu edukaciju u svakom od gradova sjedišta regionalnih poslovnica / podružnica UFFBiH-a. Aktivnosti na planiranju i sprovo?enju permanentne edukacije su obzirom na postavljene ciljeve, podijeljene na kratkoro?ne i dugoro?ne.

Kolege/kolegice registrirani u uredima/biroima za zapošljavanje

Upravni Odbor UFFBiH-a je usvojio dugoro?nu strategiju osiguravanja zaposlenja po ugovoru o djelu ili permanentnog zapošljavanja kolega/kolegica registriranih u uredima / biroima za zapošljavanje, a na podru?ju Federacije BiH. Starategija je prihva?ena kao ostvariva ali ?e tek nakon evaluacije rezultata postignutih planiranim aktivnostima, biti dostupna informacija o tome koliko je strategija bila uspiješna.