Physiotherapy Association of Federation of Bosnia/Herzegovina

Association de physiothérapie de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

uffbih logo

Udruženje / Udruga za fizioterapiju  Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu UFFBiH), je strukovna, nevladina organizacija namjenjena svim direktnim pružaocima usluga fizioterapije na podru?ju Federacije Bosne i Hercegovine.

Broj:04-05-2-1155/09-FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE (30.06.2009)

IDN BROJ: 4201481280001

Ra?un: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SARAJEVO

Adresa: ?amila Avdi?a 31

71 000 Sarajevo   Bosna i Hercegovina       

Tel: +387 (0)66 90 92 18

(Predsjednik: Mirjana Dujmovi?);  +387 (0)66 90 92 18

(Sekretar/Tajnik: Haris Kapetanovi?) +387 (0)61 57 17 34

(Blagajnik: Damir Operhal) +387 (0)61 34 91 38

 

?lanovi Upravnog odbora:

Mirjana Dujmovi?: 066 / 909 218

Jasmin Kustura (Sarajevo): 061 / 382 941

Ljuba Vida?kovi?  (Hercegovina): 063 / 392 955

Dženita Pinjo (Zenica/srednja Bosna): 061  / 816 844

Nedim Gradaški? (Tuzlanski kanton): 061 / 630 736

Sanja Omanovi?  (Unsko-sanski kanton): 062 / 750 251

Damir Operhal, blagajnik: 061 / 349 138

Haris Kapetanovi?, sekretar: 061 / 571 734

Jasmin Avdovi?, predsjednik Skupštine: 061 / 490 351

Emira Klisura, predsjednik Odbora za obrazovanje i usavršavanje: 061 / 189 810

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Od završetka rata u BiH, kolege sa podru?ja Federacije BiH, su u nekoliko navrata pokušale formirati strukovnu organizaciju koja bi se po samoj svojoj definiciji borila za unaprije?enje i promociju naše struke kao i za prava koja kolege, pružaoci usluga fizioterapije svih stepena obrazovanja treba da ostvare, a u zavisnosti o stepenu obrazovanja u struci i opisu radnoga mjesta na kojem su raspore?eni.

Ti pokušaji su vremenom postali samo tihim šapatom, jer nije postojao dovoljan stepen svijesti samih kolega o potrebi za jedinstvom u struci, kao i zbog nerazumijevanja ili nezainteresiranosti onih struktura lokalne samouprave, koji su takve pokušaje trebali pomo?i.

07.02.2009 godine, je ?inom osniva?ke skupštine UFFBiH-a, održane u Sarajevu , fizioterapija u Federaciji BiH, napokon prepoznala potrebu formiranja strukovne organizacije koja ?e imati za cilj opšte dobrostanje svih kolega sa podru?ja Federacije BiH, kao i aktiviranje mehanizama koji ?e rezultirati unaprije?enjem i promocijom naše struke u FBiH, i šire.

UFFBiH, je nastao kao direktan odgovor kolega iz FBiH, na koli?inu i prirodu problema kojima je izložen svaki pojedina?ni kolega i sama struka u cijelosti. Osniva?ka Skupština UFFBiH-a, je pokazala kako danas moderne podijele ljudi u nas ipak nisu postale kamenom spoticanja kada se radi o zajedni?kim problemima na osnovu kojih se definišu zajedni?ki ciljevi, od bitnog zna?aja za našu struku.

UFFBiH, je jedina strukovna organizacija na podru?ju cijele FBiH, namijenjena svim direktnim pružaocima usluga fizioterapije bez obzira na to koji stepen obrazovanja u struci isti imaju. Omasovljavanjem kolega svih stepena obrazovanja pod jednim krovom se garantuje holisti?ki pristup problemima i interesima struke u cijelosti kao i definisanje specifi?nih interesa i ciljeva od bitnog zna?aja za pojedine stepene obrazovanja u struci.

Zajedni?kim ?lanstvom u UFFBiH-u, kolega svih stepena obrazovanja u struci, i oblikom ustrojstva UFFBiH-a, kao centralizovanog oblika razmišljanja sa regionalnim poslovnicama/podružnicama, se garantuje definisanje i riješavanje potreba/problema, od bitnog zna?aja za struku u FBiH, kao i specifi?nih potreba/problema, koje definišu kolege iz sredina u kojima žive i rade.

Popunjavanjem pristupnice za ?lanstvom u UFFBiH-u, kolege iz FBiH, dokazuju kako su dostigli nivo svijesti, koji ih definiše kao zdravstvene profesionalce sposobne da prevazi?u nesvrsishodan na?in razmišljanja zbog kojega je naša struka do sada bila zanemarena, omalovažavana i ciljano degradirana od strane ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih profesionalaca sa kojima dijelimo radna mjesta.

Zajedni?ke probleme riješavamo definisanjem zajedni?kih ciljeva koji rezultiraju zajedni?kim aktivnostima za dobrobit svih nas.

S' poštovanjem!

Vaš UFFBiH.