Edukacija članova/članica UFFBiH-a

U skladu sa odlukom upravnog Odbora UFFBiH-a, donesenom tokom sjednice upravnog Odbora UFFBiH-a, 21.03.2009 godine u Sarajevu, edukacija fizioterapeuta je planirana kao aktivnost podijeljena u dva pravca.

Stručni skupovi

Edukacija članova UFFBiH-a, i onih koji to nisu a za istu pokažu interes, će biti organizirana tematskim stručnim skupovima, koji će se organizirati u gradovima-centrima regionalnih poslovnica/podružnica UFFBiH-a. Stručni skupovi u organizaciji UFFBiH-a, će se održavati u svakom od gradova-centara poslovnica/podružnica UFFBiH-a, po redoslijedu i u vremenskom okviru koji garantuje dostupnost edukacije svakom od članova UFFBiH-a, a u sredini u kojoj živi i radi. Ovo naravno ne znači kako članovima nije dopušteno da prisustvuju stručnim skupovima koji se održavaju u drugim poslovnicama/podružnicama UFFBiH-a.

UFFBiH-, će u skladu sa interesima koje sami članovi pokažu birati teme za tematske stručne skupove, okupljajući predavače koji neće samo pročitati ono što su napisali, već predavače koji će u vidu interaktivnog predavanja/radionice prenijeti znanja i vještine koje će biti usvojene tokom skupa. Obaveza članova UFFBiH-a, je da izvijeste predsjednika/predsjednicu poslovnice/podružnice UFFBiH-a, unutar koje su registrirani kao članovi UFFBiH-a, o tome šta su njihovi interesi i potrebe za edukacijom. Svaki član UFFBiH-a, koji ima znanja i vještine, a koje izlaze iz okvira znanja i vještina stečenih redovnim školovanjem, je u mogučnosti da i sam bude predavačem tokom stručnih skupova, a nakon što o svojoj želji/potrebi za takvom aktivnošću obavijesti predsjednika/predsjednicu poslovnice/podružnice UFFBiH-a, u kojoj je registriran/registrirana. Oni članovi UFFBiH-a, koji budu aktivno učestvovali u procesu edukacije ostalih članova UFFBiH-a, će za takve aktivnosti biti nagrađeni i njihovo aktivno učešće će biti vrijednovano sistemom nagrađivanja i bodovanja definisanog Statutom UFFBiH-a.

Tematski stručni skupovi omogućavaju kratkoročni vid edukacije kojom se prisutni uopšteno upoznaju sa temom koja je predmetom predavanja, dajući im mogućnost da o istoj komuniciraju sa drugim zdravstvenim profesionalcima ili da ono što su naučili prepoznaju u praksi.

Permanentna edukacija

Dugoročni cilj UFFBiH-a, jeste permanentna edukacija članova i onih koji to nisu a za to pokažu interes, kao oblik aktivnosti kojom se znanja i vještine preuzete takvom edukacijom mogu  i primijenjivati u praksi. Permanentna edukacija je jedini vid edukacije koja se nameće kao dugoročno riješenje u cilju poboljšanja usluga koje pružamo i podizanja same struke na nivo koji joj pripada.

UFFBiH, će nakon provedene ankete unutar svake od poslovnica/podružnica UFFBiH-a, steći uvid o vrsti edukacije koju sami članovi definišu kao potrebnu, kao i sam broj članova koji su za istu pokazali interes.U skladu sa rezultatima ankete, UFFBiH, će planirati aktivnosti u cilju zadovoljenja želje za edukacijom za koju je interes pokazan. Obaveza članova je da o svojim interesima obavijeste prdsjednika/predsjednicu poslovnice/podružnice UFFBiH-a, u kojoj su registrirani kao članovi UFFBiH-a.

Predavačima tokom ovakve vrste edukacije mogu biti samo zdravstveni profesionalci, licencirani za prenošenje znanja i vještina iz svoga domena nakon čega će za uspiješnost usvojenih znanja i vještina biti dodjeljen certifikat za primijenu istih u praksi.

Teme ovakvih edukacija će biti specifične tehnike tretmana ili organizacije službi/pružanja usluga uopšte.

Svim članovima UFFBiH-a, savjetuje se da kontaktiraju svoga predsjednika/predsjednicu poslovnice/podružnice UFFBiH-a, prikazanog/prikazanu u ''kontakti'', i dostave svoje interese za edukacijom na stručnim skupovima ili permanentnom edukacijom.

Upravni Odbor UFFBiH-a, će u skladu sa svojim mogućnostima učiniti najbolje što može, kako bi ispunio svrhu svoga postojanja i kontinuitet same ideje UFFBiH-a.