Home Obavještenja

Potovani,


Blii se datum do kojeg je kotizacija za I kongres fizioterapeuta BiH manja pa savjetujemo svim zainteresiranim sudionicima/u?esnicima da uplatu kotizacije izvre do 01. 08. po niem iznosu.


 Tako?er vas obavjetavamo da sa sobom na kongres OBAVEZNO ponesete peti primjerak uplatnice. Zainteresirani, koji planiraju spavati u hotelu Hollywood trebali bi izvriti rezervaciju smjetaja kako ne bi doli u situaciju da ne bude slobodnih soba, jer se u vrijeme odravanja kongresa u istom hotelu odrava velika me?unarodna konferencija.

Nadamo se da ?e vam boravak i sudjelovanje na naem I kongresu biti ugodno, ami vam elimo toplu dobrodolicu.


Organizacijski odbor I kongresa

 

Potovani!


Zbog velikog interesa naih ?lanova i kolega fizioterapeuta iz regiona za aktivno u?e?e/sudjelovanje na I Kongresu fizioterapeuta BiH, Odbor za obrazovanje i usavravanje je donio odluku da se rok za prijavu saetaka produi do 01. 07. 2013. 

O?ekujemo vas u Sarajevu!

Predsjednik Odbora za obrazovanje i usavravanje
Damir Operhal
 

OBAVIJEST ZA ?LANSTVO

U Sarajevu je, dana 06. 04. 2013. godine odrana XIV sjednica Upravnog odbora UFFBiH i IV, izborna, sjednica Skuptine UFFBiH.

Na XIV sjednici UO UFFBiH su rezimirane dosadanje aktivnosti oko organizacije I Kongresa fizioterapeuta BiH, utvr?ene aktivnosti za naredni period i podijeljena zaduenja ?lanovima Upravnog odbora UFFBiH. Doneena je i odluka br. 110/13, kojom se odre?uje da kotizacija za I Kongres fizioterapeuta BiH za ?lanoveUFFBiH koji su studenti i nezaposleni bude 100,00 KM.

Upravni odbor je pregledao sve prispjele dokumente koji su poslani na natje?aj za upravna i izvrna tijela UFFBiH i donio odluku o predlaganju istih na IV, izbornoj, sjednici Skuptine UFFBiH.

Na IV, izbornoj, sjednici Skuptine UFFBiH, nakon utvr?ivanja kvoruma i usvajanja dnevnog reda, pristupilo se usvajanju zapisnika sa III sjednice Skuptine, nakon ?ega su podneeni narativni izvjetaj o aktivnostima u 2012. godini , financijski izvjetaj za 2012. godinu i izvjetaj predsjednika Odbora za obrazovanje i usavravanje koji su jednoglasno usvojeni.

Kako su prijave za natje?aj poslali samo dosadanji vritelji dunosti upravnih i izvrnih tijela UFFBiH, predloeno je Skuptini da glasa za svakog kandidata pojedina?no. Odlukom Skuptine potvr?en je novi ?etverogodinji mandat starom sazivu Upravnog odbora UFFBiH, uz izuzetak izbora novog predsjednika poslovnice Sarajevo/Gorade. Na ovu funkciju, a na prijedlog UO UFFBiH izabran je Muhamed akovi? zaposlen u C.B.R.Centru Novi Grad Sarajevo.

Na sjednici je, na prijedlog predsjednika Skuptine, doneena odluka o izmjenama i dopunama Statuta UFFBiH.

Zahvaljujemo svim delegatima Skuptine UFFBiH koji su se odazvali pozivu za sjednicu i svojim aktivnom radom na sjednici doprinijeli rjeavanju pitanja vanih za rad UFFBiH.

 

Predsjednica UFFBiH

Mirjana Dujmovi?

 

Prvi kongres Fizioterapeuta u Sarajevu

POZIV

Za u?e?e/sudjelovanje na Prvom Kongresu fizioterapeuta Bosne i Hercegovine
UFF plakat za WEB

 

Potovane kolegice i kolege!

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na I Kongres fizioterapeuta Bosne i Hercegovine u organizaciji Udruenja/Udruge za fizioterapiju Federacije Bosne i Hercegovine (UFFBiH), koji ?e se odrati 03 - 06. 10. 2013. u Sarajevu, pod motom Fizioterapija To smo mi

Naa namjera je da ovaj Kongres omogu?i usvajanje novih saznanja iz odre?enih oblasti u fizioterapiji, razmjenu iskustava, zajedni?ku evaluaciju i stavove u primjeni novih dijagnosti?kih metoda i terapijskih postupaka.

elimo napomenuti da ?e se ovaj Kongres odrati u Sarajevu, i samim time omogu?iti ugodne trenutke za druenje i zabavu, pored sudjelovanja/u?e?a u radu Kongresa.

Vjerujemo da ?e ovaj Kongres uspjeti da opravda svoj moto i pokazati da smo mi, fizioterapeuti, jedan neizostavni dio rehabilitacije, te tako doprinijeti boljem razumijevanju i promociji same struke na nae zadovoljstvo i zadovoljstvo naih pacijenata.

Napminjemo da ?e kongres biti bodovan od strane Komore medicinskih sestara i tehni?ara Srbije, Hrvatske komore fizioterapeuta i Komore diplomiranih zdravstvenih ininjera svih profila Federacije BIH.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveli?ate na I Kongres.

Dobro doli u Sarajevo!

 

S potovanjem,

Predsjednik Odbora za obrazovanje i usavravanje:

Damir Operhal

 

 U prilogu Vam dostavljamo dokumente:

ONLINE OBRAZAC ZA PRIJAVU

OBRAZAC PRIJAVE - PDF

KOTIZACIJA I SMJETAJ

UPUTE AUTORIMA ZA PISANJE I SLANJE SAETAKA

ORGANIZACIONI ODBOR

PLAKAT

1st CONGRESS OF PHYSIOTHERAPISTS

CPBH-2013, REGISTRATION FORM

 

Zbog Uskrnjih blagdana, IV sjednica Skuptine UFFBiH koja je bila zakazana za 30. 03. 2013. godine, odga?a se za 06. 04. 2013. godine. Molimo da uvaite ovo prolongiranje sjednice.


Predsjednica UFFBiH

Mirjana Dujmovi?

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 63 
Članova : 91
Sadržaj : 88
Posjete Sadržajima : 254321
Facebook Image