Home Obavještenja

Me?unarodni dan fizioterapeuta

Me?unarodni dan fizioterapeuta, koji se obiljeava svake godine 08.09. prilika je za promociju fizioterapeutske struke i podizanje svijesti o djelotvornosti i uspjehu fizioterapeuta u prevenciji i lije?enju razli?itih oboljenja kroz cijeli ivotni vijek ljudi. Ove godine se Me?unarodni dan fizioterapeuta obiljeava pod motom "Fit to take a part - Ostanite u formi da bi bili uklju?eni", a tim povodom je predsjednica Svjetske Konfederacije fizioterapeuta (WCPT), Marilyn Moffat objavila proglas koji donosimo u cjelosti.
Uz elju da na ovaj dan pokaete zato smo tu i zato naa profesija treba i zasluuje imati bolji status, ?estitam vam Na dan.

 

Proglas BOSANSKI

Proglas ENGLESKI

 

Mirjana Dujmovi?
Predsjednica UFFBiH

 

Odluka o ponovnom u?lanjenju u UFFBIH

Na jedanaestoj sjedinici Upravnog odbora UFFBiH, pod to?kom 2. stavka 4. raspravljalo se o svojevoljnom is?lanjivanju pojedinih ?lanova iz UFFBiH. U sklopu iste to?ke, Upravni odbor UFFBiH je donio odluku da su svi ?lanovi, koji se svojom voljom ili odlukom Skuptine UFFBiH, a na prijedlog Odbora za etiku, isklju?e iz UFFBiH, duni prilikom ponovnog u?lanjenja uplatiti iznos od 50,00 KM

Ova odluka je doneena je u skladu sa Statutom UFFBiH koji definira prava, obaveze i dunosti ?lanova UFFBiH i radi zatite interesa UFFBiH i njenih ?lanova, jer je u interesu svih ?lanova UFFBiH, ali i svih fizioterapeuta u BiH da budemo to brojniji i sloniji u ostvarivanju zajedni?kih ciljeva.

Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.

 

Odluku moete pogledati OVDJE!

 


 

U Sarajevu je, 22. 03. ove godine, odrana V, redovna sjednica Skuptine UFFBiH na kojoj su, u sklopu dnevnog reda, usvojeni Izvjetaj o radu za 2013. godinu (predsjednica UFFBiH, Mirjana Dujmovi?), Financijski izvjetaj za 2013. godinu (blagajnik UFFBiH, Amir Handi?) i Izvjetaj o Prvom kongresu fizioterapeuta BiH (Predsjednik odbora za obrazovanje i usavravanje, Damir Operhal).

Slika V sjednica 1

Na istoj sjednici su delegati raspravljali o Planu aktivnosti za 2014., financijskom planu za 2014. godinu i oba usvojili i podrali sve aktivnosti planirane za ovu godinu. Financijski plan je podnio i obrazloio blagajnik UFFBiH, te je i on usvojen.

Slika V sjednica 2

Slika V sjednica 3

Na prijedlog Upravnog odbora UFFBiH usvojene su i izmjene i dopune Statuta UFFBiH o kojima se raspravljalo V sjednici skuptine UFFBiH.

 

Predsjednica UFFBiH

Mirjana Dujmovi?

 

Prilog:

Izvjetaj o radu za 2013 god.

Plan aktivnosti za 2014 god.

 

 

U subotu, 15. 02. 2014. godine, odrana je XVII sjednica Upravnog odbora UFFBiH na ?ijem dnevnom redu su se rjeavala bitna pitanja za rad UFFBiH. Prihva?eni su: Godinji izvjetaj o radu, koji je podnijela predsjednica UFFBiH Mirjana Dujmovi?, Financijski izvjetaj za 2013. godinu i Financijski izvjetaj za Prvi kongres fizioterapeuta, koje je podnio blagajnik UFFBiH Amir Handi?, kao i Izvjetaj o organizaciji Prvog kongresa fizioterapeuta BiH, koji je podnio Damir Operhal, predsjednik Odbora za obrazovanje i usavravanje UFFBiH. Prihva?en je i Plan aktivnosti za 2014. godinu. Svi navedeni Izvjetaji i Plan aktivnosti ?e biti poslani delegatima Skuptine UFFBiH na razmatranje, nakon ?ega bi trebali biti usvojeni na V, redovnoj sjednici Skuptine UFFBiH. Sjednica Skuptine zakazana je za 22. 03. 2014. godine, a o mjestu i terminu odravanja delegati ?e biti pismeno obavijeteni.

Na sjednici su razmatrane dosadanje aktivnosti, te doneeni zaklju?ci za daljnje aktivnosti na unapre?enju rada UFFBiH, a teite ?e biti na edukaciji kroz razli?ite me?unarodne te?ajeve u organizaciji UFFBiH i aktivnostima na promociji rada UFFBiH. Zaklju?eno je da je UFFBiH u protekloj godini poslovala izuzetno dobro i da je godina zavrila pozitivnim rezultatima, kako onim vezanim za aktivnosti, tako i financijski.

Nakon to skuptina usvoji Plan aktivnosti za 2014. Godinu i Plan edukacija za ovu godinu, isti ?e biti objavljen na naoj web i facebook stranici.

 

Predsjednica UFFBiH

Mirjana Dujmovi?

 

 

Za sve nae ?lanove koji ne znaju i nisu vidjeli: Upravni odbor UFFBiH je, zajedno sa ?lanovima UFFBiH i prijateljima bio gost u TV emisiji BINGO SHOW, Federalne televizije u petak, 07. 02. 2014. Godine, u kojoj smo imali priliku ostvariti dobitak u nagradnoj igri Strugalica. Na navedenoj nagradnoj igri, predsjednik Skuptine UFFBiH, Jasmin Avdovi?, ostrugao je iznos od 8.000,00 KM, koji ?e biti ispla?en u umanjenom iznosu za visinu poreza.

Iako je situacija u naoj zemlji taj dan bila jako napeta, a dan su obiljeili prosvjedi i nemiri, naro?ito u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, ?lanovi UFFBiH su riskirali i doli u emisiju, kako bi podrali naa nastojanja da namaknemo financijska sredstva za daljnje aktivnosti UFFBiH u interesu ?lanstva.

Ovom prilikom se elim zahvaliti svima koji su, bez obzira na situaciju, riskirali i doli u Sarajevo, pokazavi na taj na?in da im je doista stalo do UFFBiH. Nadamo se da ?e sredstva ostvarena u ovoj nagradnoj igri biti upla?ena u to skorijem roku, a Upravni odbor je donio odluku o organizaciji besplatnog seminara na koji ?e biti pozvani svi oni koji su sudjelovali u emisiji Bingo Show.

 


Predsjednica UFFBiH

Mirjana Dujmovi?


Kompletan snimak emisije pogledajte u prilogu ili na ovom LINKU:


 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 47 
Članova : 91
Sadržaj : 87
Posjete Sadržajima : 246736
Facebook Image