Home Kongresi, seminari i ostala stru?na predavanja

XXIII sjednica Upravnog odbora UFFBiH je odrana u subotu, 23. 05. teku?e godine u hotelu Hollywood na Ilidi.

Na dnevnom redu sjednice pod to?kom 1. je predsjednica UFFBiH podnijela izvjetaj o putovanju u Singapore na 18. Generalnu skuptinu WCPT na kojoj je odrana sve?ana ceremonija prijema u ?lanstvo WCPT (Izvjetaj o tome moete pogledati ispod).
Pod to?kom 2. Se raspravljalo o neopozivoj ostavci dosadanjeg blagajnika Amira Handi?a te je doneena odluka o njegovom razrjeenju, a na mjesto vritelja dunosti blagajnika UFFBiH izabran je Damir Operhal, koji ?e ovu dunost obavljati do imenovanja na sljede?oj sjednici Skuptine UFFBiH. Pod istom to?kom dnevnog reda je doneena odluka i da se brie deponovani potpis Amira Handi?a, a deponuje potpis Damira Operhala kako bi se mogle obavljati potrebne financijske transakcije.
Zbog preuzimanja dunosti VD blagajnika, Damir Operhal je smijenjen sa dunosti predsjednika odbora za obrazovanje i usavravanje, a na mjesto predsjednika ovog odbora imenovana je ejla Imamovi?, dosadanja predsjednica poslovnice Zenica-Srednja Bosna. Doneena je i odluka da se konsultira Esad Hamzi? iz Olova o mogu?nosti preuzimanja dunosti predsjednika poslovnice Zenica-Srednja Bosna.
Pod to?kom 3. Dnevnog reda sjednice raspravljalo se o ostavci Melihe Piri?, predsjednice poslovnice Tuzla, koja je dala ostavku iz privatnih razloga.
Upravni odbor je donio odluku da se raspie natje?aj za izbor predsjednika poslovnice Tuzla najkasnije u roku 15 dana od dana donoenja ove odluke. Tako?er je doneena odluka o raspisivanju istog natje?aja za mjesto predsjednika poslovnice Biha?.
U sklopu to?ke 4. Dnevnog reda se raspravljalo o, do sada poduzetim, aktivnostima i radu UFFBiH, te o popisu sudionika te?ajeva normalnog pokreta i Osnovnog Bobath te?aja i zaklju?eno je da je broj polaznika popunjen za Osnovni Bobath te?aj, a za Normalni pokret ima jo par mjesta jer je maksimalni broj polaznika 20.
Pod istom to?kom dnevnog reda su doneene odluke o budu?im aktivnostima UFFBiH, a najvanija odluka u tom smislu je organizacija 2. Me?unarodnog kongresa fizioterapeuta BiH koji ?e se odrati:
12. - 14. maja/svibnja 2016. godine.
Pod to?kom 5. Dnevnog redao dlu?eno je da se XXIV sjednica Upravnog odbora UFFBiH odri u septembru.

 

Nakon to je stigla obavijest o prijemu u ?lanstvo WCPT-a (15. 04. 2015) i svi potrebni materijali vezani za 18. Generalnu skuptinu WCPT, pokrenute su aktivnosti oko rezervacije i kupovine avionske karte i rezervacije sobe, te uplate kotizacije i sve?ane ve?ere u sklopu Generalne skuptine.

Najpovoljniju avionsku kartu, koja mi je odgovarala po vremenu polaska/dolaska i povratka sam nala preko interneta u agenciji E TOURS, ZAGREB GARICGRADSKA 18, Hrvatska,po cijeni: 8.450,00 HRK.
Sobu sam rezervirala u jednom od jeftinijih hotela koji sam uspjela prona?i: Peninsula excelsior hotel u kojem je cijena no?enja sa doru?kom bila 218,00 KM.
Nakon to sam ostavila automobile, taxijem sam otila na aerodrome gdje sam imala let u 13:05 isti dan na relaciji Sarajevo-Munchen, nakon ?ekanja od 1,5 sat, imala sam let za Frankfurt, a u Frankfurtu sam ?ekala 3,5 sata na let za Singapore.
U Singapore sam stigla sutra dan u 16:10 po lokalnom vremenu, gdje sam, nakon preuzimanja prtljage i kontrola, zamijenila 100,00 USA $, uzela taxi i otila u hotel. ?im sam se smjestila i osvjeila, ponovo sam uzela taxi do Pan Pacific Hotela u kojem se odravala Orjentacijska radionica za nove ?lanice i delegate koji su prvi put na skuptini (17:30). U toku radionice mi je prila Sarah Bazin, predsjednica ER-WCPT, srda?no pozdravila i pozvala na koktel koji je ona organizirala za ?lanice ER-WCPT nakon radionice. Odazvala sam se pozivu te prisustvovala koktelu, upoznala neke nove ljude iz Europe i pozdravila se sa onima koje sam upoznala prole godine u Kopenhagenu. U toku koktela, predsjednica Bazin je objavila das mo primljeni u ?lanstvo WCPT-a, poelila nam dobrodolicu, a nakon toga sam i ja rekla par rije?i da se zahvalim na dobrodolici i podrci koju nam je ona pruila. U toku ve?eri mi je predsjednica Bazin rekla da moramo razgovarati o naem ?lanstvu u ER-WCPT.
U hotel sam se vratila pjeice, a drugi dan u jutro sam se spremila za zasjedanje 18. Generalne skuptine u Pan Pacific Hotelu koja je po?injala u 9:00, ali sam ja morala do?i ranije kako bih se registrirala i pripremila zastavu koju sam donijela sa sobom.
Skuptina je po?ela to?no na vrijeme prozivkom delegate svih prijavljenih ?lanica: prisustvovali su delegate 81 ?lanice od sadanjih 113 ?lanica. Nakon uvodnih pozdrava i govora predsjednice WCPT Maryllin Mofat, izvjetaja generalne sekretarice Brende Myers i predsjedavaju?e Skuptine, odrana je ceremonija prijema novih ?lanica i to tako da je prvo prozvana delegacija ST. Lucije (dva delegata) u pratnji predsjednice Afri?kog regiona WCPT-a. Nakon toga je najavljena Bosna i Hercegovina i ja sam, u pratnji predsjednice Bazin, ponijela zastavu na pozornicu i primila ?estitke od predsjednice Moffat i ostalih ?lanova Izvrnog odbora WCPT. Za cijelo to vrijeme svi delegate su ustali na noge i srda?no pljeskali da izraze svoju podrku naem prijemu. Poslije mene, prozvana je delegacija Mongolije te su i oni (tri delegata) imali istu ceremoniju u pratnji predsjednice pacifi?ko-azijskog regiona. Delegati Crne Gore i Albanije nisu doli na skuptinu tako da se ceremonija njihovog prijema nije odrala, a delegati Konga i Toga su najavili dolazak drugi dan skuptine.
?im sam sjela za stol i mjesto predvi?eno za delegate iz BiH, priao mi je predsjednik Australske asocijacije i poelio dobrodolicu, te uru?io knjigu o njihovoj asocijaciji i lijepu olovku.
Uslijedila je kave pauza koju sam iskoristila za upoznavanje ostalih delegate, nakon ?ega je nastavljen rad Skuptine. Usvojene su neke izmjene statute WCPT (izmjene u formulaciji pojedinih re?enica), a neki prijedlozi koje su podnijele ?lanice nisu prihva?eni.
Nakon ru?ka smo imali radionicu (okrugli stol )za diskusiju o donoenju nekih vanih odluka i to tako da su svi delegati podijeljeni u pet skupina sa po ?etiri stola. Ja sam sjedila sa delegatima: Gr?ke, Cipra, Kanade, June Afrike, Mauricijusa, Malte i predstavnice subgrupe pri WCPT-u za Fizioterapiju starih osoba.
Raspravljalo se o potrebi uvo?enja odravanja Generalne skuptine svake dvije godine, kako je odlu?eno za odravanje kongresa, to je jednoglasno odbijeno. Tako?er se raspravljalo o mogu?nosti prijema vie ?lanica iz jedne drave (ako postoji vie udruenja) to su delegate jednoglasno odbili, te o prijemu novih subgrupa i mogu?nosti apliciranja u ?lanstvo pojedinaca, fizi?kih lica u WCPT ako ne postoji udruenje u dravi u kojoj ive i o mogu?nosti udruivanja vie manjih ?lanica u jedinstvenu regionalnu asocijaciju oko ?ega je vo?ena diskusija, te se zaklju?ilo da ova odluka ovisi o puno faktora i da nije uputno o tome sad donositi odluku.
Sve ove zaklju?ke je svaka grupa (diskutiralo se u odvojenim salama) prezentirala u nastavku skuptine, te su isti zaklju?ci i prijedlozi usvojeni. Nakon pauze su se predstavile kandidatkinja za predsjednicu Emma Stokes i podpredsjednicu Margot Skinner, ?ime je zavren prvi dan skuptine.
Po zavretku zasjedanja za taj dan sam otila pjeice do hotela, preodjenula se i ila u etnju Singaporeom gdje sam, u Kineskoj ?etvrti, ve?erala.
U ve?ernjim satima sam se nala sa predsjednicom Hrvatske komore fizioterapeuta i predsjednicom i delegatima iz Slovenije, a na poziv predsjednice Hrvatske komore fizioterapeuta, Mirjane Grubii?.
U hotel sam se vratila taxijem jer je bilo kasno i daleko od hotela u kojem sam ja bila smjetena.
U jutro sam otila na skuptinu pjeice na kojoj je program ponovo bio sli?an prethodnom danu. Odmah na po?etku je obavljena ceremonija prijema Konga i Toga u WCPT, nakon ?ega je nastavljeno sa usvajanjem izmjena i amandmana. Ponovo smo imali radionicu za diskusiju oko usvajanja amandmana ustava WCPT-a: promjena naziva Executive Committee u Executive Board, amandman o konfliktu interesa (prijedlog amandmana Australska asocijacija), uvo?enje mogu?nosti izvanrednog zasjedanja Skuptine i donoenja odluka putem elektronskog glasanja u izvanrednim situacijama, izmijenjeni termini i neke formulacije vezane za aplikaciju novih ?lanica. Tako?er smo diskutirali i donijeli zaklju?ke o na?inu izbora i sastavu Izvrnog odbora pri ?emu je, u svim grupama, istaknut prijedlog obaveznog uvo?enja blagajnika kao ?lana Izvrnog odbora. Nakon ru?ka je generalna sekretarica Brenda Myers podnijela financijski izvjetaj, a zatim je uslijedila u?na diskusija oko prijedloga za pove?anje ?lanarine od idu?e godine svake godine po 3% zbog ?ega je, nakon to je izglasan prijedlog da se ne pove?ava ?lanarina naredne ?etiri godine, delegat iz Austrije dao prijedlog za pove?anje od 1,5 % to je izazvalo burne reakcije, te je, na negodovanje velikog broja delegate zbog ponovnog iniciranja ove diskusije, odlu?eno da se rasprava o ovoj temi nastavi sutra dan u jutro. Nakon toga je odran izbor za predsjednicu WCPT-a i podpredsjednicu WCPT. Kako je za svaku funkciju bio samo po jedan delegat; za predsjednicu Emma Stokes iz Irske, a za podpredsjednicu Margot Skinner iz Novog Zelanda, nije bilo ponavljanja glasovanja i ve?inom glasova su obje kandidatkinje izabrane za funkcije koje su navedene.
Po zavretku ovog dana skuptinskog zasjedanja, nova predsjednica je pozvala sve delegate na ampanjac u baru hotela.
Ponovo sam se vratila pjeice u hotel u kojem sam bila smjeten, osvjeila se i pripremila za sve?anu ve?eru koja je bila zakazana u 20:00 u Pan Pacific Hotelu. Zbog ograni?enosti vremenom i sve?anosti, uzela sam taxi do Pan Pacific hotela. U toku sve?ane ve?ere, dodijeljena su posthumno priznanja istaknutim ?lanovima WCPT-a i priznanja za osobu goine na polju istraivanja, aktivnosti i zasluga na polju edukacije.
Za vrijeme gala ve?ere sam sjedila sa delegatima Italije i Malte, te Davidom Gorriom, sekretarom ER-WCPT. Ve?era je zavrila u pono?, nakon ?ega sam ponovo uzela taxi do hotela u koji sam smjetena.
Tre?i dan u jutro sam pjeice otila do hotela u kojem se odravala skuptina i nastavljena je rasprava o finacijama i pove?anju ?lanarine. Nakon vie istupa delegate i dosta u?nih prijedloga, a ja sam istaknula vanost podnoenja poslovnog plana aktivnosti i predloila da to bude praksa prije svake generalne skuptine, ponovo smo imali smo kratku raspravu po grupama o prijedlogu da Izvrni odobor WCPT-a napravi poslovni plan aktivnosti i da nakon to isti bude poslan na razmatranje svim ?lanicama, tek onda moe do?i na red rasprava o mogu?em pove?anju ?lanarine. Ovaj prijedlog je usvojen ve?inom glasova. Doneena je odluka da ?lanice koje spadaju u siromane i donju grupu srednje bogatih zemalja svijeta pla?aju pola od iznosa ?lanarine. U pauzi sam razgovarala sa predsjednicom Bazin, koja je ponudila da do?e kod nas u junu jer tada ide u Bugarsku da pokua rijeiti probleme kod njih. Jas am joj rekla da nam je to previe kratak rok za organizirati neto konkretno pa smo dogovorile da to odgovdimo za jesen. Rekla je da ?e poslati e-mail sa detaljima oko ?lanstva u ER-WCPT i uvjetima pla?anja ?lanarine (0,80 po ?lanu).
Skuptina je zavrena nakon to je objavljeno da se sljede?i kongres za dvije godine odrava u Kape Town-u, Juna Afrika.
Nakon zavretka skuptine sam otila na ru?ak, a zatim pjeice u hotel (iskoristila sam slobodno vrijeme za razgledanje) i spremila se za ceremoniju otvaranja kongresa. Kongres se odravao u Suntek kongresnom centru i zaista je organizacija bila na vrhunskom nivou. Sama ceremonija otvaranja je bila proeta govorima uvaenih osoba: predsjednice Moffat, Brende Myers, predsjednice Singapurske asocijacije, ministra zdravstva, nove predsjednice Emme Stokes i kulturno-umjetni?kim programom. Nakon ceremonije je bio prire?en koktel za sve prijavljene delegate (vie od 1.500 delegata je bilo na ceremonij otvaranja, a na kongresu je prisustvovalo vie od 3.500 fizioterapeuta). Nakon ceremonije sam se nala sa naim ?lanom Harisom Begovi?em te smo za vrijeme koktela uspjeli pri?ati o nekim vanim stvarima i idejama. U hotel sam se vratila taxijem.
U subotu, 02. 05. Sam se odjavila iz hotela u jutarnjim satima, ostavila prtljagu u garderobi i otila na kongres gdje sam nastojala posluati to vie izlaganja. U pauzi za kavu sam obila izlobeni paviljon sa posterima, kojih je bilo vie od 100 tako da bi trebalo cijeli dan da se svi posteri paljivo pro?itaju.
Na pauzi za ru?ak sam otila sa kolegom Begovi?em koji me pozvao na ru?ak te smo jo malo razgovarali.
Poslije podne sam se odvezla do poznatih Gardens by the Bey i nakon toga taxijem otila po stvari i taxijem na aerodrome.
Let za Frankfurt sam imala u 23:00, a u Frankfurtu sam bila u 05:00 u jutro. Nakon ?ekanja od 1,5 sat imala sam let za Munchen, a nakon 3,5 sata let za Sarajevo. U Sarajevo sam sletila u 12:35, 03. 05., taxijem otila po svoj automobile i vratila se isti dan u Bugojno.

 

Podnosilac izvjetaja
Predsjednica UFFBiH
Mirjana Dujmovi?

 

Plan edukacije za 2015 godinu

 

PLAN EDUKACIJE ZA 2015.g.

Datum odravanja

Naziv te?aja i mjesto

Predava?

Cijena

 24.01.2015.g.

Miror theraphy- Olovo

Avdovic Jasmin

   160,00 KM

 26.03.2015.-29.03.2015.g.

Kongres- Makedonija, Skoplje

 

  90,00 do 15. 01. 2015.

 12.04.-13.04.2015.g.

Radionica manuelne tehnike

Mr. Sci. Dr. Aleksandar Stosic


   230,00 KM

22.06.-23.06.2015.g.

Normalan pokret-Fojnica

Doris Kutcher Meurer

350,00 KM ?lanovi

200,00 ostali

24.06.-01.07.2015.g.

Prvi dio osnovni Bobath

Doris Kutcher Meurer

2.500,00 KM ukupno I i II dio za ?lanove

10.10.-17.10.2015.g.

Drugi dio osnovni Bobath-Fojnica

Doris Kutcher Meurer

1.350,00 ukupno I i II dio ostali

 

Poziv za kongres u Makedoniji

Dear Sir/MadamIt is an honor and my pleasure to invite you to the First Congress of
Physiotherapists/Physical Therapist of the Republic of Macedonia which will be held on 26-29
March in MASA(Macedonian Academy of Sciences and Arts) - Skopje.The  objective  of  the  Congress  is  familiarization  and  integration  of  all
physiotherapists /physical therapist from Macedonia and the European countries, for more
effective and scientific practice in the field of physiotherapy and the related medical fields.
On behalf of the Organizational Board, I hereby express my conviction that this scientific
gathering shall bring closer physiotherapists/physical therapist and shall be a significant step
towards an even better cooperation among them.
Good professional relations in the field of science and practical work are the natural
surrounding for development of our profession.I hereby invite you to take part in the First Congress of Physiotherapists/Physical therapist of the
Republic of Macedonia.

Blazhe Arsov
President  of the Congress Board of
Association of Physical therapist of R.Macedonia
Phone:+38970772122

congress2015

 

UFF Vas poziva na jednodnevni stru?ni seminar

LOGO UFF

Vas poziva na jednodnevni stru?ni seminar, koji ?e se odrati 22. 11. 2014. godine u hotelu "Central", Franizni centar, Vitez.
Seminar je BESPLATAN za sve ?lanove UFFBiH koji su, riskiraju?i svoju sigurnost i sigurnost imovine, doli u Sarajevo i sudjelovali u TV emisiji Bingo show u kojem je UFFBiH, na nagradnoj igri strugalica, ostvarila dobit. Zbog navedenih razloga, Upravni odbor UFFBiH je donio odluku da organizira ovaj seminar i na taj na?in se zahvali ?lanovima koji su nesebi?no odvojili svoje vrijeme i odazvali se pozivu za dolazak u emisiju.
Tako?er je seminar BESPLATAN za prvih 10 ?lanova koji prijave svoje radove, a koji budu uvrteni u program seminara, kao i za 10 novih, punopravnih ?lanova UFFBiH koji se u?lane do 01. 10. ove godine (odnosi se na ?lanove koji pla?aju puni iznos ?lanarine).
Za sve ostale ?lanove UFFBiH kotizacija iznosi 50,00 KM, a za ne?lanove, kotizacija iznosi 80,00 KM.
Pozivamo sve zainteresirane da svoje radove prijave najkasnije do 01. 10. ove godine na slubenu e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Molimo sve ?lanove UFFBiH, koji ele sudjelovati na ovom jednodnevnom seminaru da se prijave kod predsjednika svoje poslovnice, najkasnije do 01. 11. 2014., a ne?lanove da svoje prijave u?ine na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , najkasnije do 01. 11. 2014.
U kotizaciju su uklju?eni:
- Dva osvjeenja u pauzama,
- Ru?ak na principu vedskog stola
- Zbornik radova u digitalnom format.
Upravni odbor UFFBiH je sa hotelom Central ugovorio i mogu?nost spavanja za sve zainteresirane. Sve informacije o smjetaju moete dobiti na tel. +387/30/718-460 | Fax: 030/718-461

Upravni odbor UFFBiH

 

U prilogu moete preuzeti orginalni poziv OVDJE!

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno