Home Obavještenja Obavijest

Obavijest

Potovane kolegice i kolege,

Ovim putem elimo Vas obavjestiti kako po ko zna koji put takozvana Komora fizioterapeuta BIH organizira edukacije (ovaj put je rije? o kursu limfne drenae koji vodi nepriznati instruktor) na prostoru BIH. Tako?er Komora navodi da ?e isti kurs biti bodovan. Osje?amo obavezu upozoriti nae ?lanstvo na ovakve i sli?ne stvari argumentima i dokumentim koji ?e biti u prilogu ovog obavjetenja kako se fizioterapeuti sa prostora FBIH ne bi dovodili u nezgodne situacije. Da bi neki te?aj, seminar ili bilo koja druga edukacija bila, prije svega, priznata u svjetu pa tako i kod nas moraju je voditi instruktori iz te oblasti koji su certificirani od nadlenih evropskih i svjetskih asocijacija za pojedine tehnike. Tako?er, bodove mogu davati samo nadlene komore u koliko su edukacije akreditovane kod istih. ( Pravilnik o licenciranju federalno ministarstvo zdravstva )

Naime, trenutna situacija je takva da na prostoru BIH NE MOE POSTOJATI KOMORA FIZIOERAPEUTA ?lan zakona 221.

Proglaava se Zakon o zdravstvenoj zatiti koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni?kog doma od 25. maja 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 22. juna 2010. godine. Broj 01-02-430/10 30. jula 2010. godine Sarajevo

XX. KOMORE

?lan 221.

Radi o?uvanja i zatite interesa svoje profesije, zadovoljavanja svojih stru?nih i li?nih potreba, obezbje?ivanja uslova za organizovan nastup zdravstvenih radnika istih profesionalnih grupa, kao i zatite zdravlja gra?ana, zdravstveni radnici, zavisno od stru?nog naziva obavezno se udruuju u komore kao strukovna udruenja, i to:

Komoru lije?nika;

Komoru lije?nika - doktora stomatologije;

Komoru magistara farmacije;

Komoru medicinskih biohemi?ara;

Komoru zdravstvenih tehni?ara svih profila;

Komoru diplomiranih medicinskih sestara-tehni?ara;

Komoru diplomiranih zdravstvenih ininjera svih profila.


U zavisnosti da li se komora formira za nivo kantona, odnosno Federacije, u nazivu komore isti?e se naziv kantona, odnosno naziv Federacije. Komora ima status pravnog lica i upisuje se u registar nadlenog suda. Komore iz stava 1. ovog ?lana formiraju se kao strukovna udruenja koja se osnivaju za teritoriju kantona i Federacije. Statutom komore iz stava 1. ovog ?lana blie se ure?uju nadlenosti komore.

Federalna komora utvr?uje:

zajedni?ke kriterijume za licenciranje ?lanova kantonalnih komora;

sadraj i izgled registra licenciranih ?lanova komore za federalnu i kantonalnu komoru;

vodi jedinstven registar licenciranih ?lanova kantonalnih komora;

zajedni?ki sadraj stru?nog usavravanja, rokove i postupak provjere stru?nosti koje je zdravstveni radnik ostvario u okviru stru?nog usavravanja;

na?in i uslove za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama;

obavlja i druge poslove i zadatke koji joj budu dodijeljeni statutom komore iz stava 5. ovog ?lana.


Komore mogu ostvarivati podrku iz budeta kantona, odnosno Federacije, u skladu sa mogu?nostima ovih budeta u kalendarskoj godini. Federalno ministarstvo prati rad federalne komore, a kantonalno ministarstvo prati rad kantonalne komore sa stanovita provo?enja zakona i utvr?ene politike iz oblasti zdravstva, te predlau odgovaraju?e mjere za unapre?enje njihovog rada. (PREUZETO IZ ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZATITI )

Komore koje trenutno zastupaju interese fizioterapeuta na prostoru FBIH su;

KDZI- komora diplomiranih zdravstvenih ininjera svih profila ?ije je osnivanje podrao i ministar zdravstva FBIH i u koju se u?lanjuju svi diplomirani fizioterapeuti, magistri i doktori fizioterapije (svi fizioterapeuti koji imaju 240 ECTS i vie ), dok svi oni koji imaju srednju stru?nu spremu i manje od 240 ETCS su ?lanovi KOMORA ZDRAVSTVENIH TEHNI?ARA SVIH PROFILA. Sestre i tehni?ari opteg i psihogerijatrijskog smjera idu u KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNI?ARA dok su babice u skladu sa novodonesenim zakonom o sestrinstvu osnovale zasebnu komoru.

Tako?er, na prostoru FBIH postoji i Udruenje/Udruga za fizioterapiju FBIH koja jedina udruga te vrste prepoznata kao partner federalnog ministarstva zdravstva i najbrojnija koja okuplja sve nivoe obrazovanja fizioterapeuta. UFFBiH je jedina strukovna organizacija na podru?ju cijele FBiH namijenjena svim direktnim pruaocima usluga fizioterapije bez obzira na to koji stepen obrazovanja u struci isti imaju. Omasovljavanjem kolega svih stepena obrazovanja pod jednim krovom se garantuje holisti?ki pristup problemima i interesima struke u cijelosti kao i definisanje specifi?nih interesa i ciljeva od bitnog zna?aja za pojedine stepene obrazovanja u struci. Tako?er, UFFBIH je i jedan od osniva?a KDZI.

Nadamo se da smo Vam uspjeli objasniti i pribliiti situaciju po pitanju legalnosti i mogu?nosti edukacija i njihovog bodovanja.


U prilogu:

FMZ - U vezi komora

Pravilnik o licenciranju FMOH

Obavijest Kantonalnim Ministarstvima zdravstva


S potovanjem

Damir Operhal, dipl.ft

Predsjednik odbora za obrazovanje UFFBIH

 

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 13 
Članova : 91
Sadržaj : 88
Posjete Sadržajima : 254303
Facebook Image