Home Obavještenja Obavijest

Obavijest

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem želimo Vas obavjestiti kako po ko zna koji put takozvana Komora fizioterapeuta BIH organizira edukacije (ovaj put je riječ o kursu limfne drenaže koji vodi nepriznati instruktor) na prostoru BIH. Također Komora navodi da će isti kurs biti bodovan. Osjećamo obavezu upozoriti naše članstvo na ovakve i slične stvari argumentima i dokumentim koji će biti u prilogu ovog obavještenja kako se fizioterapeuti sa prostora FBIH ne bi dovodili u nezgod¸ne situacije. Da bi neki tečaj, seminar ili bilo koja druga edukacija bila, prije svega, priznata u svjetu pa tako i kod nas moraju je voditi instruktori iz te oblasti koji su certificirani od nadležnih evropskih i svjetskih asocijacija za pojedine tehnike. Također, bodove mogu davati samo nadležne komore u koliko su edukacije akreditovane kod istih. ( Pravilnik o licenciranju federalno ministarstvo zdravstva )

Naime, trenutna situacija je takva da na prostoru BIH NE MOŽE POSTOJATI KOMORA FIZIOERAPEUTA član zakona 221.

Proglašava se Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 25. maja 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 22. juna 2010. godine. Broj 01-02-430/10 30. jula 2010. godine Sarajevo

XX. KOMORE

Član 221.

Radi očuvanja i zaštite interesa svoje profesije, zadovoljavanja svojih stručnih i ličnih potreba, obezbjeđivanja uslova za organizovan nastup zdravstvenih radnika istih profesionalnih grupa, kao i zaštite zdravlja građana, zdravstveni radnici, zavisno od stručnog naziva obavezno se udružuju u komore kao strukovna udruženja, i to:

• Komoru liječnika;

• Komoru liječnika - doktora stomatologije;

• Komoru magistara farmacije;

• Komoru medicinskih biohemičara;

• Komoru zdravstvenih tehničara svih profila;

• Komoru diplomiranih medicinskih sestara-tehničara;

• Komoru diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila.


U zavisnosti da li se komora formira za nivo kantona, odnosno Federacije, u nazivu komore ističe se naziv kantona, odnosno naziv Federacije. Komora ima status pravnog lica i upisuje se u registar nadležnog suda. Komore iz stava 1. ovog člana formiraju se kao strukovna udruženja koja se osnivaju za teritoriju kantona i Federacije. Statutom komore iz stava 1. ovog člana bliže se uređuju nadležnosti komore.

Federalna komora utvrđuje:

• zajedničke kriterijume za licenciranje članova kantonalnih komora;

• sadržaj i izgled registra licenciranih članova komore za federalnu i kantonalnu komoru;

• vodi jedinstven registar licenciranih članova kantonalnih komora;

• zajednički sadržaj stručnog usavršavanja, rokove i postupak provjere stručnosti koje je zdravstveni radnik ostvario u okviru stručnog usavršavanja;

• način i uslove za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama;

• obavlja i druge poslove i zadatke koji joj budu dodijeljeni statutom komore iz stava 5. ovog ĉlana.


Komore mogu ostvarivati podršku iz budžeta kantona, odnosno Federacije, u skladu sa mogućnostima ovih budžeta u kalendarskoj godini. Federalno ministarstvo prati rad federalne komore, a kantonalno ministarstvo prati rad kantonalne komore sa stanovišta provođenja zakona i utvrđene politike iz oblasti zdravstva, te predlažu odgovarajuće mjere za unapređenje njihovog rada. (PREUZETO IZ ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI )

Komore koje trenutno zastupaju interese fizioterapeuta na prostoru FBIH su;

KDZI- komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila čije je osnivanje podržao i ministar zdravstva FBIH i u koju se učlanjuju svi diplomirani fizioterapeuti, magistri i doktori fizioterapije (svi fizioterapeuti koji imaju 240 ECTS i više ), dok svi oni koji imaju srednju stručnu spremu i manje od 240 ETCS su članovi KOMORA ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SVIH PROFILA. Sestre i tehničari opšteg i psihogerijatrijskog smjera idu u KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA dok su babice u skladu sa novodonesenim zakonom o sestrinstvu osnovale zasebnu komoru.

Također, na prostoru FBIH postoji i Udruženje/Udruga za fizioterapiju FBIH koja jedina udruga te vrste prepoznata kao partner federalnog ministarstva zdravstva i najbrojnija koja okuplja sve nivoe obrazovanja fizioterapeuta. UFFBiH je jedina strukovna organizacija na području cijele FBiH namijenjena svim direktnim pružaocima usluga fizioterapije bez obzira na to koji stepen obrazovanja u struci isti imaju. Omasovljavanjem kolega svih stepena obrazovanja pod jednim krovom se garantuje holistički pristup problemima i interesima struke u cijelosti kao i definisanje specifičnih interesa i ciljeva od bitnog značaja za pojedine stepene obrazovanja u struci. Također, UFFBIH je i jedan od osnivača KDZI.

Nadamo se da smo Vam uspjeli objasniti i približiti situaciju po pitanju legalnosti i mogućnosti edukacija i njihovog bodovanja.


U prilogu:

FMZ - U vezi komora

Pravilnik o licenciranju FMOH

Obavijest Kantonalnim Ministarstvima zdravstva


S poštovanjem

Damir Operhal, dipl.ft

Predsjednik odbora za obrazovanje UFFBIH

 

Posljednje dodano

Popularno

Sazetci kongr 2

 

Kongres fizioterapeuta RS

 

Sažetci 4. europskog kongresa
fizioterafpeuta, Liverpool, 2017.

Sazetci kongr 1

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 10 
Članova : 91
Sadržaj : 93
Posjete Sadržajima : 171716
Facebook Image